ES fondi


ES fondi

Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsts  Latvijas uzņēmējiem ir pieejams kopš 2004. gada, kad Latvija iestājās ES. Šobrīd tiek izstrādātas un atvērtas programmas 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ietvaros.


Komerciālie projekti pārsvarā tiek līdzfinansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF).


ERAF programmas administrē jaunizveidotā institūcija – Centrālā Finanšu līguma aģentūra (CFLA), kas pārņēmusi daļu no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) funkcijām, savukārt, ELFLA un EJZF atbalsta programmas ir Lauku Atbalsta dienesta (LAD) pārziņā.


CFLA administrētās programmas ir lielākoties orientētas uz apstrādes rūpniecības nozares atbalstu, bet LAD programmas ir paredzētas zivsaimniecības/akvakultūras, zivju pārstrādes uzņēmumiem, kā arī uzņēmumiem, kas darbojas lauku teritorijā un vēlas attīstīt ar primāro lauksaimniecību nesaistītu darbību.


Attiecināmās izmaksas ir atkarīgas no konkrētas programmas, bet visbiežāk tās ietver ražošanas iekārtu un spectehnikas iegādi, ēku un telpu būvniecību (pārbūvi, atjaunošanu). Atbalsta intensitāte lielākajā daļā programmu svārstās 25 – 50% robežās, atsevišķos gadījumos sasniedzot 60 – 70%.


Mūsu uzņēmums rūpīgi seko līdzi visām aktualitātēm ES atbalsta programmu jomā un savlaicīgi iegūst informāciju par visām Latvijas komersantiem un individuālajiem uzņēmējiem pieejamām programmām, atvērtajām un plānotajām, par projektu iesniegšanas nosacījumiem un termiņiem un vērtēšanas kritērijiem.


Pirms atklāto projektu konkursa izsludināšanas, parasti 1 – 3 mēnešus iepriekš, tiek pieņemti Ministru kabineta noteikumi, kuri nosaka atbalsta piešķiršanas kārtību, par ko mēs informējam savus klientus. Projektu iesniegšanas termiņš parasti nepārsniedz divus mēnešus (visbiežāk – viens mēnesis), un, ņemot vērā, ka projekta pieteikuma un pārējo nepieciešamo dokumentu izstrāde ir darbietilpīgs process, ir svarīgi to uzsākt savlaicīgi.


Turklāt jārēķinās ar to, ka piešķirtais ES atbalsts tiek izmaksāts pēc projekta faktiskās realizācijas (tikai atsevišķās programmās ir paredzēti daļēji avansa maksājumi), tādējādi ja trūkst savu resursu, ir savlaicīgi jāparūpējas par kredīta piesaisti. Mēs iesakām ES atbalsta projektu un biznesa plānu iesniegšanai bankā izstrādāt vienlaicīgi un piedāvājam klientam pilnu pakalpojumu paketi, tai skaitā uzņemamies arī obligāto iepirkumu procedūru un projekta administrēšanu pēc tā apstiprināšanas.


Konsultācijas

Mūsu speciālisti sniedz bezmaksas konsultācijas par ES struktūrfondiem. Lai uzzinātu par tieši Jums piemērotajām aktuālajām un plānotajām ES atbalsta programmām, sekojiet līdzi jaunumiem mūsu mājaslapā vai rakstiet mums!


Pirms līguma slēgšanas par ES atbalsta projekta izstrādi, mēs pārliecināmies, ka Jūs tiešām varat kvalificēties konkrētai programmai, ņemot vērā projekta ideju, tā realizācijas vietu un apjomu, uzņēmuma finanšu rādītājus un citus faktorus. Pastāstīsim par projekta iesniegšanas procesu un nepieciešamiem dokumentiem, aprēķināsim minimālo un maksimālo vērtēšanas punktu skaitu, ko varat dabūt, kā arī izstāstīsim, kādi kritēriji ir jāizpilda, lai iegūtu Jūsu situācijā maksimāli iespējamo punktu skaitu.   


Parasti mūsu darbs ietver projekta pieteikuma (arī biznesa plāna) izstrādi, obligāto iepirkumu procedūru, kā arī projekta administrēšanu pēc tā apstiprināšanas.


Pieteikumu sagatavošana

Lai pieteiktos ES struktūrfondu finansējumam konkrētas programmas ietvaros, mūsu speciālists aizpilda noteiktas CFLA vai LAD formas un veidlapas, veic nepieciešamos finanšu aprēķinus un prognozes, balstoties uz klienta sniegto sākotnējo informāciju.


Atkarībā no konkrētās programmas un projekta summas, līdzi projekta pieteikumam parasti ir jābūt iesniegtam pēc noteikta parauga izstrādātam biznesa plānam, kā arī citiem dokumentiem.


Slēdzot pakalpojumu līgumu ar mūsu kompāniju par ES struktūrfondu finansējuma piesaisti, klientam vienlaikus tiek sagatavots un iesniegts nepieciešamo dokumentu un informācijas saraksts, kam ir jābūt, lai kvalitatīvi un savlaicīgi izstrādātu projekta pieteikumu.


Atkarībā no klienta vēlmēm, varam uzņemties arī projekta pieteikuma iesniegšanu CFLA vai LAD, kā arī visas turpmākās komunikācijas ar attiecīgo institūciju.


Obligāto iepirkumu procedūra

Iesniedzot pieteikumu ES struktūrfondu saņemšanai, tā neatņemama sastāvdaļa ir obligāto iepirkumu procedūra, kuras mērķis ir izvēlēties finansiāli izdevīgāko preču vai pakalpojumu piegādes piedāvājumu. Tā kā projekts tiek līdzfinansēts no publiskiem avotiem, uzraudzības orgāniem jāpārliecinās, ka projekta izmaksas ir aprēķinātas un norādītas korekti, kā arī, ja to prasa projekta specifika – ka potenciālajam būvniekam vai iekārtu piegādātājam ir atbilstoša pieredze un kompetence.


Iepirkumu procedūras regulē 2013.gada 4.jūnija MK noteikumi Nr. 299 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.


Iepirkums jāizsludina publiski, izvietojot attiecīgo informāciju Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājaslapā, ja summa bez PVN ir vienāda vai pārsniedz:
•    70 000 EUR – iekārtām;
•    170 000 EUR – būvdarbiem.
Gadījumā, ja projekta summas ir mazākas, iepirkuma procedūra ir vienkāršota – jābūt veiktai cenu aptaujai, kā rezultātā jābūt atlasītiem trim derīgiem cenu piedāvājumiem.


Obligāto iepirkumu procedūras parasti tiek iekļautas mūsu pakalpojuma cenā, un tās veic pieredzējis speciālists.


Projektu administrēšana

Pēc ES projekta apstiprināšanas, visā tā uzraudzības perioda garumā, jāveic projekta administrēšana, t.i. jāsagatavo un jāiesniedz regulāras atskaites par projekta realizācijas (tā ekspluatācijas) gaitu.


Tas ir nepieciešams, lai ES struktūrfondu līdzekļu administrējošā  institūcija – CFLA vai LAD – pārliecinātos, ka projekts tiek realizēts (vai tālāk ekspluatēts) atbilstoši pieteikumā norādītajiem mērķiem, kā arī tiek izpildīti tehniskie, ekonomiskie vai finansiālie kritēriji, ja tādi bija noteikti konkrētās programmas ietvaros. Tas nozīmē, ka ES struktūrfondu nauda tiek izmantota lietderīgi, atbilstoši programmas mērķiem.


Par atskaites neiesniegšanu laikā var tikt piemērotas sankcijas, sākot no ES atbalsta līdzekļu izmaksas pārtraukšanas, ja tās tika sadalītas vairākos maksājumos, līdz pat naudas sodam un nepieciešamībai atgriezt jau saņemtos ES struktūrfondu līdzekļos. Tāpēc par projekta administrēšanu būtu jāparūpējas savlaicīgi. Mēs to labprāt uzņemamies un iekļaujam savā standarta pakalpojumā par ES projekta izstrādi.