04/01/2017

Atvērta LEADER programma Krāslavas novadam, Dagdas novadam un Aglonas novada Šķeltovas, Grāveru un Kastuļinas pagastiem, ES atbalsts – līdz 56 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas „Krāslavas novada partnerība” darbības teritorijā (Krāslavas novads, Dagdas novads un Aglonas novada Šķeltovas, Grāveru un Kastuļinas pagasti). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
•    Lauksaimniecības produktu pārstrāde, t.sk. pašu saražotās produkcijas iepakošana, tās realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
•    Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 70 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem - 80%.
Projektu iesniegšana - no 16.01.2017 līdz 16.02.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.