Finanšu analīze


Finanšu analīze

Pēc mūsu pieredzes, finanšu analīze kā regulārs ārpakalpojums ir it sevišķi aktuāla ražošanas un tirdzniecības uzņēmumiem ar gada apgrozījumu no 1 milj. līdz 5 milj. EUR – proti, pietiekoši lieliem, lai saimnieciskās darbības rezultātu analīze un optimizācija būtu aktuāla, tomēr taupošiem finanšu līdzekļus, ko izmaksātu algotu finanšu speciālistu darba apmaksa. Tas, protams, neliedz arī lielākiem vai mazākiem uzņēmumiem vai citu nozaru kompānijām vērsties pēc šāda pakalpojuma.


Slēdzot finanšu analīzes ārpakalpojuma līgumu, tas ne tikai ļauj pasūtītājam saņemt kvalitatīvu profesionālo palīdzību ar zemākām izmaksām, bet arī nodrošina neatkarīga speciālista objektīvu skatienu “no malas”, kas mēdz būt īpaši vērtīgs, kā arī iegūt veiksmīgu pieredzi no citām nozarēm.


Finanšu analīzes ārpakalpojums ļauj rast atbildes, citā starpā, uz šādiem jautājumiem:

 • Kāpēc konkurenti aug, bet mūsu uzņēmums neattīstās?
 • Kāda būtu ieteicama uzcenojumu politika?
 • Kā optimizēt darba samaksas sistēmu, nezaudējot vai pat uzlabojot darbinieku motivāciju?
 • Kurus produktus ražot/tirgot un no kuriem atteikties?
 • Pie kāda ražošanas apjoma uzņēmums sevi atpelna?
 • Kāds ir optimāls tirdzniecības vietu skaits? Vai ir vērts paplašināt tīklu?
 • Kāds ir optimāls krājumu līmenis?
 • Kādi kritiskie faktori ietekmē uzņēmuma rentabilitāti?

 • Finanšu analīzes ārpakalpojumus sniedz mūsu partneruzņēmums – SIA “AG Capital CFO Services”, kuras dibinātājs un vadītājs Andrejs Grigoļunovičs, CFA, 2016. gadā ir ieņēmis 22. vietu pasaules spēcīgāko finansistu reitingā saskaņā ar 2016 World Rankings for Financial Modeling.


  Finanšu analīzes ārpakalpojums iespējams kā vienreizējs pasūtījums vai arī kā abonēts pakalpojums, kad regulāri (parasti – reizi mēnesī) pasūtītājam tiek prezentēti rezultāti, balstoties uz izvirzītajiem uzdevumiem un sniegtajiem grāmatvedības datiem un citu iekšējo informāciju, kā arī tiek sniegtas rekomendācijas uzņēmuma vadībai.


  Uzņēmuma problēmu ekspresdiagnostika

  Ekspresanalīze jeb ekspresdiagnostika ir viena no finanšu analīzes metodēm, kuras mērķis ir iegūt ātru un pārskatāmu priekšstatu par uzņēmuma stāvokli un tā funkcionēšanas efektivitāti.


  Ekspresdiagnostika pamatā balstās uz standartizētiem grāmatvedības un vadības uzskaites datiem, tādējādi spēj nodrošināt nepārprotamus un operatīvus rezultātus. Tas ir optimāls risinājums, kas ļauj īsā laikā iepazīstināt uzņēmuma vadību vai citas ieinteresētas personas ar šī brīža stāvokli un ieskicēt galvenās problēmas, uz kā pamata turpmāk iespējams lemt par to, cik dziļa analīze un kādos virzienos būs nepieciešama, kā arī kādi papildus informācijas avoti būs jānodrošina.


  Pārdomāta ekspresdiagnostikas metodoloģija ne tikai nodrošina operatīvu un kompleksu priekšstatu par uzņēmuma stāvokli, bet arī dod pamatus nopietnu vadības lēmumu pieņemšanai.
  Šo pakalpojumu sniedz mūsu partneruzņēmums – SIA “AG Capital CFO Services”.


  Optimizācijas uzdevumu risināšana

  Viens no finanšu analīzes virzieniem ir dažāda veida optimizācijas uzdevumu risināšana. Visbiežāk klienti pie mums vēršas ar jautājumu – kā optimizēt izmaksas, lai panāktu augstākus ienesīguma rādītājus. Optimizēt šajā kontekstā nozīmē maksimāli samazināt izdevumu pozīcijas, nekaitējot ieņēmumiem. Dažkārt šis uzdevums tiek definēts šaurāk, ja runa ir, piemēram, par darba algu fonda optimizāciju, mārketinga budžeta vai krājumu apjoma optimizāciju.


  Tomēr optimizācijas jēdziens aplūkojams daudz plašāk – optimizēt var ražošanas apjomus, uzcenojumus, produktu sortimentu, tirdzniecības vietu skaitu – lai, balansējot izmaksas un ieņēmumus, panākt maksimālu uzņēmuma darbības rentabilitāti esošajā tirgus situācijā.


  Optimizācijas uzdevumus risina mūsu partneruzņēmuma – SIA “AG Capital CFO Services” – speciālisti.


  Budžetēšana un finanšu plānošana

  Budžeta sastādīšana un tā izpildes kontrole ir aktuāla gan ražošanas, gan tirdzniecības uzņēmumiem, it īpaši tādiem, kuriem ir vairākas produktu līnijas vai vairākas tirdzniecības vietas.


  Mūsu partneruzņēmuma – SIA “AG Capital CFO Services” – speciālisti izstrādās gada budžetu Jūsu uzņēmumam, balstoties uz sniegto informāciju par šī brīža saimniecisko darbību un attīstības plāniem, kuru būs iespējams modelēt, pamatojoties uz dažādiem pieņēmumiem – piemēram, plānotais tirdzniecības vietu skaits un katras vietas apgrozījums, uzcenojumi, darba algas politika, finansējuma struktūra u.tml.


  Budžeta modelis ļaus klientam rast atbildes uz daudziem jautājumiem, piemēram, kāds krājumu apjoms būs nepieciešams, lai atvērtu vēl divus veikalus un cik liels finansējums būs jāpiesaista, cik lielu algu uzņēmums var atļauties maksāt jauniem darbiniekiem vai pie kādiem nosacījumiem tiks sasniegts bezzaudējuma punkts.


  Izmantojot budžeta modeli, būs iespējams viegli sekot līdzi tā izpildei, salīdzinot plānus ar faktiskajiem rādītājiem un nepieciešamības gadījumā savlaicīgi veikt attīstības scenārija korekcijas.


  Atkarībā no klienta vēlmēm un konkrētas situācijas, budžetēšana var tikt piedāvāta kā vienreizējs pasūtījums ar vai bez ikmēneša kontroles procedūrām; būs iespējams arī individuāli apgūt budžeta sastādīšanas un modelēšanas metodiku, izmantojot speciālo programmatūru.


  Peļņas maksimizācija

  Diemžēl ne vienmēr, palielinoties apgrozījumam, peļņa pieaug proporcionāli vai progresīvi. Ļoti bieži klienti pie mums vēršas ar jautājumiem: Kāpēc realizācija aug, bet peļņa nepalielinās? Ko darīt? Turklāt zem “peļņas” uzņēmējs bieži vien saprot nevis grāmatvedības terminu no peļņas vai zaudējumu aprēķina, bet tīro naudas atlikumu savā kontā. Atbildes var būt visdažādākās – negatīvas izmaiņas tirgus konjunktūrā, nepareiza uzcenojumu politika, liels ilgtermiņa investīciju atmaksāšanas periods, pārlieku dārgs apgrozāmo līdzekļu finansēšanas avots vai problēmas ar debitoriem.


  Tomēr visbiežāk uzņēmums darbojas ierobežotu resursu apstākļos un ne vienmēr darbības paplašināšana ir iespējama vai lietderīga. Parasti klients vēlas gūt maksimālu peļņu esošajā situācijā, efektīvāk izmantojot savus resursus. Mēs palīdzēsim nonākt pie pamatota secinājuma, pie kādiem reāli izpildāmiem nosacījumiem var maksimizēt peļņu (jeb neto ieņēmumus no saimnieciskās darbības).


  Šo pakalpojumu sniedz mūsu partneruzņēmums – SIA “AG Capital CFO Services”.