Jaunas ziņas


11/05/2021

Izsludināta LAD programma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”, atbalsta summa – līdz 180 000 EURIr izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2014. gada 30. septembrī pieņemtie MK noteikumi Nr. 600.
Programma darbojas visa Latvijas teritorijā. Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem un paredzēts meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai, videi draudzīgas meliorācijas sistēmas ierīkošanai lauksaimniecības vai meža zemē, kā arī lauksaimniecības infrastruktūras attīstībai.
Atbalsta intensitāte meliorācijas sistēmām – līdz 60% no attiecināmajām izmaksām (valsts nozīmes objektiem – līdz 100%), pārējai infrastruktūrai – 40%; maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs vienam atbalsta pretendentam kopumā visos ELFLA pasākumos "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" un "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" visā plānošanas periodā nepārsniedz 6 000 000 EUR.
Atbalstam meliorācijas sistēmu pārbūvei vai atjaunošanai var pieteikties lauku saimniecība vai persona, kuras īpašumā ir mežs un kura plāno īstenot projektu meža zemē, kā arī valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs vai tiesiskais valdītājs. Atbalstam lauksaimniecības infrastruktūras attīstībai var pieteikties lauku saimniecība vai kooperatīvā sabiedrība.
Projektu iesniegšana - no 20.05.2021 līdz 01.12.2021.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijasLasīt vairāk...
11/05/2021

Atklāts konkurss “Zaļo inovāciju un IKT produktu ieviešana ražošanā”, atbalsts līdz 600 000 EUR


Atklāts konkurss “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā” LIAA administrējamā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021 Programmas LIAA administrējamā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programma “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” ietvaros. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2021. gada 7. janvārī pieņemtie MK noteikumi Nr. 4.
Programmas mērķis ir palielināt Latvijas komersantu konkurētspēju zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās.  
Finansējumam var pieteikties LR reģistrētie komersanti, kas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai.
Atbalsts vienam projektam: 200 000 – 600 000 EUR.
Atbalstāmās darbības:
1)    Jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā ar samazinātu ietekmi uz vidi zaļo inovāciju jomā;
2)    IKT produktu pielietošana ražošanas procesos, nodrošinot šo procesu digitalizāciju vai automatizāciju IKT jomā.
Maksimālā atbalsta intensitāte: sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem – 55%, vidējiem komersantiem – 45% no attiecināmajām izmaksām.
Projektu iesniegšana - no 14.04.2021 līdz 30.06.2021.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LIAA atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
20/02/2021

Atvērta LEADER programma Grobiņas, Aizputes, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Nīcas, Rucavas un Pāvilostas novadiem, ES atbalsts – līdz 56 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Liepājas rajona partnerība” darbības teritorijā (Grobiņas, Aizputes, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Nīcas, Rucavas un Pāvilostas novadi). Atbalsts ir pieejams no EJZF līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Zivsaimniecības nozares attīstība un uzņēmējdarbības dažādošana piekrastē.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 70 000 EUR. Atbalsta intensitāte –līdz 80%, atkarībā no projekta specifikas.
Projektuiesniegšana - no08.03.2021līdz08.04.2021.
Mūsuuzņēmumssniedzkonsultācijasunpiedāvā LEADER projektuizstrādespakalpojumus. Interesesgadījumā laipnilūdzamarmumssazināties.


Lasīt vairāk...
22/01/2021

Atvērta LEADER programma Mērsraga novadam un Rojas novadam, kā arī un Talsu novadam, izņemot Īves, Lubes un Valdgales pagastu, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Talsu rajona partnerība” darbības teritorijā (Mērsraga un Rojas novadi, kā arī Talsu novads, izņemot Īves, Lubes un Valdgales pagastu). Atbalsts ir pieejams no EJZF līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darbību dažādošana un sezonalitātes ietekmes mazināšana piekrastes teritorijā.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 50 000 EUR, būvniecības projektiem – 100 000 EUR. Atbalsta intensitāte – 30-70%, kopprojektiem un ar piekrastes zvejniecību saistītiem projektiem - 80%.
Projektu iesniegšana - no 20.02.2021 līdz 20.03.2021.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
21/01/2021

Izsuldināta LAD atbalsta programma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”


Ir izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2015. gada 11. augustā pieņemtie MK noteikumi Nr. 458.
Atbalsts ir paredzēts ieguldījumiem zvejas un akvakultūras produktu apstrādē visā Latvijas teritorijā, kas
•    veicina enerģijas taupīšanu vai mazina ietekmi uz vidi;
•    uzlabo drošības, higiēnas, veselības un darba apstākļus;
•    attiecas uz zivju apstrādi, kas nav paredzēta lietošanai pārtikā, zivju apstrādes darbībās radušos blakusproduktu apstrādi vai bioloģiskās akvakultūras produktu apstrādi;
•    kuru rezultātā rodas jauni vai uzlaboti produkti, procesi vai pārvaldības un organizācijas sistēmas.
Atbalsta intensitāte – sīkajiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem - līdz 50% no attiecināmajām izmaksām.
Atbalstam var pieteikties:
•    Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums;
•    PVD reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus;
•    esošs vai jaundibināts komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu.
Projektu iesniegšana - no 29.01.2021 līdz 28.05.2021.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus, kā arī nodrošina visas ar projekta iesniegšanu saistītās juridiskās procedūras. Nepieciešamības gadījumā palīdzam piesaistīt kredītu projekta realizācijai.


Lasīt vairāk...
21/01/2021

Izsuldināta LAD atbalsta programma „Inovācija”, ES atbalsts – līdz 400 000 EUR


Ir izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma „Inovācija”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2016. gada 29. martā pieņemtie MK noteikumi Nr. 193.
Atbalsts ir paredzēts inovācijām akvakultūrā, zvejniecībā un zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu apstrādē, izstrādājot jaunus vai uzlabotus produktus, aprīkojumu, procesus vai metodes.
Atbalstam var pieteikties:
•    komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kā arī biedrība, kuras biedri kas nodarbojas ar zvejniecību, akvakultūru vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrādi un konservēšanu, sadarbībā ar zinātnisko institūciju;
•    valsts zinātniskais institūts, kas īsteno valsts politiku zivju krājumu atražošanas jomā;
•    zinātniskā institūcija sadarbībā ar biedrību.
Attiecināmās izmaksas – iekārtu un materiālu iegāde un izmantošana, būvniecība, pētniecības darbi.
Atbalsta intensitāte – no 30% līdz 100% atkarībā no pieteicēja un projekta specifikas. Maksimālā atbalsta summa – 400 000 EUR (valsts zinātniskajam institūtam – 2 000 000 EUR).
Projektu iesniegšana - no 29.01.2021 līdz 28.05.2021.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus, kā arī nodrošina visas ar projekta iesniegšanu saistītās juridiskās procedūras. Nepieciešamības gadījumā palīdzam piesaistīt kredītu projekta realizācijai.


Lasīt vairāk...
09/01/2021

Atvērta LEADER programma Engures novada Smārdes, Lapmežciema un Engures pagastiem, Tukuma novada Slampes, Zentenes, Tumes, Degoles, Džūkstes, Lestenes un Jaunsātu pagastiem, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Partnerība laukiem un jūrai” darbības teritorijā (Engures novada Smārdes, Lapmežciema un Engures pagasti, Tukuma novada Slampes, Zentenes, Tumes, Degoles, Džūkstes, Lestenes un Jaunsātu pagasti).  Atbalsts ir pieejams no EJZF līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Ekonomikas izaugsmes veicināšana piekrastes teritorijās.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 100 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte – 30-70%, piekrastes zvejniecības projektiem - 80%.
Projektu iesniegšana - no 22.02.2021 līdz 22.03.2021.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
08/01/2021

Drīzumā: LIAA programma “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi”, atbalsts līdz 600 000 EUR


Plānojas LIAA administrējamā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programma “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi”. Programmas īstenošanas kārtību noteiks attiecīgie MK noteikumi, kuru projekts tika izskatīts MK sēdē 2021. gada 8. janvārī.
Programmas mērķis ir veicināt augstākas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanu 3 jomās:
1)    “zaļās” inovācijas;
2)    dzīves līmeni atbalstošas tehnoloģijas;
3)    informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT).
Finansējumam var pieteikties LR reģistrētie komersanti, kas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai un kuriem nav grūtības nonākuša uzņēmuma (GNU) statusa.
Pirmās divas ieplānotās aktivitātes šīs programmas ietvaros:
1.    Zaļo inovāciju un IKT ieviešana ražošanā
Atbalsts vienam projektam: 200 000 – 600 000 EUR.
Atbalstāmās darbības:
•    jaunu iekārtu, programmatūras, licenču un patentu iegāde zaļo inovāciju jomā, kas nodrošina jauna produkta, t.sk. jaunas tehnoloģijas, kas saistīta ar jauno produktu, ieviešanu ražošanā un samazinātu ietekmi uz vidi;
•    jaunu iekārtu, programmatūras, licenču un patentu iegāde IKT jomā, kas saistīts ar IKT produktu pielietošanu ražošanas procesā un kas nodrošina jauna produkta ieviešanu;
•    informācijas un komunikācijas pasākumi, kas paredzēti projekta iesniegumā un nepieciešami atklāta konkursa projekta obligāto informācijas un komunikācijas pasākumu nodrošināšanai;
•    ar jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanu ražošanā saistītie pasākumi;
•    zināšanu pārneses darbību finansēšana ar projekta partneri, kas nepieciešama jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanai ražošanā;
•    avansa garantijas saņemšana ES reģistrētā kredītiestādē.
Maksimālā atbalsta intensitāte: sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem – 55%, vidējiem komersantiem – 45% no attiecināmajām izmaksām.
Projektu pieņemšanu plānots uzsākt 2021. gada janvāra beigās – februāra sākumā.
2.    Zaļo inovāciju un IKT produktu izstrāde
Atbalsts vienam projektam: 10 000 – 130 000 EUR.
Atbalstāmās darbības:
•    eksperimentālā izstrāde, t.sk. prototipu izgatavošana, lai radītu jaunus, pārveidotus vai uzlabotus produktus vai tehnoloģijas, vai darbībām, kuru mērķis ir konceptuāli definēt, plānot un dokumentēt jaunus produktus vai tehnoloģijas;
•    komandējumi, kas tiešā veidā saistīti ar jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādi;
•    materiālu un līdzīgu produktu iegāde, kas nepieciešami jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādei;
•    jauna produkta vai tehnoloģijas testēšana un sertificēšana;
•    jauna produkta vai tehnoloģijas intelektuālā īpašuma nostiprināšana;
•    informācijas un komunikācijas pasākumi, kas paredzēti projekta iesniegumā un nepieciešami projekta obligāto informācijas un komunikācijas pasākumu nodrošināšanai;
•    zināšanu pārneses darbību finansēšana ar projekta partneri, kas nepieciešama jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādei.
Maksimālā atbalsta intensitāte:
a)    Ja atbalsts tiek sniegts atbilstoši EK Regulas 1407/2013 De minimis atbalsta nosacījumiem – 70% visām izmaksu pozīcijām;
b)    Citos gadījumos:
•    eksperimentālajai izstrādei - sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem – 45%, vidējiem komersantiem – 35% no attiecināmajām izmaksām;
•    jaunā produkta vai tehnoloģijas testēšanai un sertificēšanai, intelektuālā īpašuma nostiprināšanai – 50%.
Projektu pieņemšanu plānots uzsākt 2021. gada aprīlī.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LIAA atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
21/12/2020

Atvērta LEADER programma Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadiem, ES atbalsts – līdz 20 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Ludzas rajona partnerība” darbības teritorijā (Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadi). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 25 000 EUR. Prioritāte – darba vietu radīšana. Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 22.01.2021 līdz 22.02.2021.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.
Lasīt vairāk...
21/12/2020

Atvērta LEADER programma Salacgrīvas novadam un Limbažu novada Pāles, Skultes un Viļķenes pagastiem, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Jūrkante” darbības teritorijā (Salacgrīvas novads un Limbažu novada Pāles, Skultes un Viļķenes pagasti).  Atbalsts ir pieejams no EJZF līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, uzņēmējdarbības dažādošana un sezonalitātes mazināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 50 000 EUR, būvniecības projektiem – 100 000 EUR. Atbalsta intensitāte – 30-70%, kopprojektiem un ar piekrastes zvejniecību saistītiem projektiem - 80%.
Projektu iesniegšana - no 20.01.2021 līdz 20.02.2021.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
17/12/2020

Atvērta LEADER programma Ventspils novadam, Dundagas novadam, kā arī Talsu novada Lubes, Īves un Valdgales pagastiem, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” darbības teritorijā (Ventspils novads,  Dundagas novads, kā arī Talsu novada Lubes, Īves un Valdgales pagasti).
Atbalsts ir pieejams no EJZF līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Piekrastes uzņēmējdarbība, darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes mazināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 100 000 EUR. Atbalsta intensitāte – 30 – 70%, kopprojektiem – 80%.
Projektu iesniegšana - no 15.01.2020 līdz 15.02.2020.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
17/12/2020

Atvērta LEADER programma Rēzeknes novadam un Viļānu novadam, ES atbalsts – līdz 32 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” darbības teritorijā Rēzeknes novads un Viļānu novads). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbības uzsākšana;
•    Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 30 000 EUR - 40 000 EUR atkarībā no konkrētās aktivitātes. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem – līdz 80%.
Projektu iesniegšana - no 15.01.2021 līdz 15.02.2021.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.
Lasīt vairāk...
17/12/2020

Atvērta LEADER programma Engures novada Smārdes, Lapmežciema un Engures pagastiem, Tukuma novada Slampes, Zentenes, Tumes, Degoles, Džūkstes, Lestenes un Jaunsātu pagastiem, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Partnerība laukiem un jūrai” darbības teritorijā (Engures novada Smārdes, Lapmežciema un Engures pagasti, Tukuma novada Slampes, Zentenes, Tumes, Degoles, Džūkstes, Lestenes un Jaunsātu pagasti).  Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmumu radīšana un attīstība.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 100 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte – līdz 65%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 15.01.2021 līdz 15.01.2021.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
17/12/2020

ALTUM apgrozāmo līdzekļu aizdevums COVID-19 skartiem uzņēmumiem: pieteikšanas termiņš pagarināts līdz 30.06.2021


Informējam, ka līdz 2021.gada 1.pusgada beigām vēl joprojām ir iespēja pieteikties apgrozāmo līdzekļu aizdevumam pēc ALTUM izsludinātās programmas COVID-19 ietekmētiem uzņēmumiem apmērā līdz 1 000 000 EUR. Piedāvājam kvalitatīvu un profesionālu palīdzību aizdevuma pieteikuma un nepieciešamo pavaddokumentu sagatavošanā.
Pretendēt uz kredītu var Latvijas komersanti, lauksaimnieki vai zivsaimnieki, kuru darbību ir negatīvi ietekmējusi COVID-19.
Atbalsta programma paredz samazinātas procentu likmes (1,9% - 2,9% gadā) un samazinātas prasības nodrošinājumam (sākot no 50% no aizdevuma summas, aizdevumi līdz 100 000 EUR – arī bez nodrošinājuma).
Maksimālais kredīta termiņš – līdz 36 mēnešiem. Iespējamas “kredīta brīvdienas” līdz 12 mēnešiem.
Nozares, kuras netiek finansētas – tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība, alkohola tirdzniecība, ieroču un munīcijas tirdzniecība, azartspēles un derības, finanšu un apdrošināšanas darbība, darījumi ar nekustamo īpašumu un nekustamā īpašuma attīstīšana.
Intereses gadījumā aicinām pieteikties aizdevumam savlaicīgi un laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
09/12/2020

Atvērta LEADER programma Jelgavas un Ozolnieku novadiem, ES atbalsts – līdz 20 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Lauku partnerība “Lielupe””darbības teritorijā (Jelgavas un Ozolnieku novadi). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstība.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 25 000 EUR. Atbalsta intensitāte -70%, kopprojektiem - 80%.
Projektu iesniegšana - no 05.01.2021 līdz 05.01.2021.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...