Jaunas ziņas


23/12/2022

Izsludināta LAD programma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”, atbalsta summa – līdz 2 500 000 EUR


Ir izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2021. gada 30. novembrī pieņemtie MK noteikumi Nr. 776.

Programma darbojas visa Latvijas teritorijā. Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem un paredzēts lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitātes paaugstināšanai un pievienotās vērtības palielināšanai.

Atbalsta intensitāte – līdz 50% no attiecināmajām izmaksām; maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 5 000 000 EUR (nozares stratēģiskajiem projektiem – 10 000 000 EUR).

Atbalstam var pieteikties juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi vai plāno uzsākt šādu darbību. 

Projektu iesniegšana - no 02.01.2023 līdz 02.02.2023.

Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.
Lasīt vairāk...
25/10/2022

Atvērta BVKB atbalsta programma „Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem”


Ir uzsākta energoietilpīgo apstrādes rūpniecības komersantu iesniegumu pieņemšana atbalsta saņemšanai energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai. Iesniegumus pieņem un atbalstu administrē Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB). Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2022. gada 11. oktobrī pieņemtie MK noteikumi Nr. 638.

Atbalsts ir paredzēts dabasgāzes un elektroenerģijas izmaksu pieauguma kompensēšanai. Tam var pieteikties komersanti, kuru saimnieciskā pamatdarbība ir apstrādes rūpniecība un kuru energoresursu izmaksas sastāda vismaz 3% no kopējām izmaksām, bet kopējais enerģijas patēriņš – ne mazāk kā 500 MWh.

Atbalsts ir pieejams granta veidā, apmērā līdz 30% no dabasgāzes vai elektroenerģijas attiecināmajām izmaksām, kopā nepārsniedzot 2 milj. EUR. Laikposms, par kuru tiek piešķirts atbalsts, ir no 01.02.2022. līdz 31.12.2022.

Pieteikšanās termiņš: 18.10.2022. – 17.11.2022.

Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā atbalstu pieteikumu un pavaddokumentu sagatavošanā. Intereses gadījumā aicinām ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
24/10/2022

Izsuldināta Altum atbalsta programma „Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā”


Ir izsludināta Altum administrējamā ES atbalsta programma „ Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2022. gada 20. septembrī pieņemtie MK noteikumi Nr. 594. Atbalsts ir paredzēts ieguldījumiem:

  • energoefektivitātes paaugstināšanai;
  • atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai;
  • bezemisiju transportlīdzekļu iegādei.

Atbalstam var pieteikties:

  • energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai – LR reģistrētie komersanti;
  • bezemisiju transportlīdzekļu iegādei – ražošanas nozaru komersanti, kuru eksports sastāda vismaz 51% no saražotā apjoma vai 1 000 000 EUR.

Atbalsta forma:

  • energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai – Altum aizdevums vai paralēlais aizdevums līdz 5 000 000 EUR apmērā ar kapitāla līdz 30%, nepārsniedzot 1 500 000 EUR un aprēķināto atbalsta intensitātes summu;
  • bezemisiju transportlīdzekļu (elektroauto) iegādei – garantija, ko piešķir par cita finansētāja līzingu noteiktajām elektroauto iegādes izmaksām, ar kapitāla atlaidi līdz 30% no projekta attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 180 000 EUR.

Atbalsta intensitāte – no 45% līdz 80% no attiecināmajām izmaksām atkarībā no komersanta lieluma un atbalstāmajām aktivitātēm (garantija - līdz 5 000 EUR, nepārsniedzot 30% no cita finansētāja līzinga saistību apmēra projekta attiecināmajām izmaksām).

Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā Altum atbalsta projektu un aizdevuma pieteikumu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā aicinām ar mums sazināties.
Lasīt vairāk...
21/09/2022

Izsuldināta LAD atbalsta programma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”


Ir izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2015. gada 11. augustā pieņemtie MK noteikumi Nr. 458. Atbalsts ir paredzēts ieguldījumiem zvejas un akvakultūras produktu apstrādē visā Latvijas teritorijā, kas:
- veicina enerģijas taupīšanu vai mazina ietekmi uz vidi;
- uzlabo drošības, higiēnas, veselības un darba apstākļus;
- attiecas uz zivju apstrādi, kas nav paredzēta lietošanai pārtikā, zivju apstrādes darbībās radušos blakusproduktu apstrādi vai bioloģiskās akvakultūras produktu apstrādi;
- kuru rezultātā rodas jauni vai uzlaboti produkti, procesi vai pārvaldības un organizācijas sistēmas.
Atbalsta intensitāte – sīkajiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem - līdz 50% no attiecināmajām izmaksām. Atbalstam var pieteikties:
- Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums;
- PVD reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus;
- esošs vai jaundibināts komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu.

Projektu iesniegšana - no 20.10.2022 līdz 21.11.2022.

Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus, kā arī nodrošina visas ar projekta iesniegšanu saistītās juridiskās procedūras. Nepieciešamības gadījumā palīdzam piesaistīt kredītu projekta realizācijai.Lasīt vairāk...
16/09/2022

Atvērta CFLA programma “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai kompetences centru ietvaros”, atbalsts līdz 700 000 EUR


Ir atvērta CFLA administrējamā ES atbalsta programma “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai kompetences centru ietvaros”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2022. gada 5. jūlijā pieņemtie MK noteikumi Nr. 418.
Atbalsts ir pieejams no Atveseļošanas fonda līdzekļiem un paredzēts privāto pētniecības un attīstības izdevumu palielināšanai, izmantojot mērķtiecīgus valsts ieguldījumus, kas veicina jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību, kā arī zināšanu nodošanu ekonomikā.
Finansējumam var pieteikties LR reģistrētie komersanti un pētniecības organizācijas, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomās.
Attiecināmās darbības ir rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālās izstrādes un tehniski ekonomiskā priekšizpēte. Atbalsta intensitāte – no 25% līdz 70% atkarībā no pētījuma veida un komersanta lieluma.
Finansējums tiek piešķirts caur kompetences centriem. Maksimālā atbalsta summa ir 25% no konkrētam kompetences centram piešķirtā finansējuma kopsummas.
Projektu iesniegšana – 2022. gada septembris – oktobris (nosaka katrs kompetences centrs atsevišķi).
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā projektu pieteikumu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
21/10/2021

ALTUM apgrozāmo līdzekļu aizdevums COVID-19 skartiem uzņēmumiem līdz 1 500 000 EUR: atvieglotas prasības aizņēmējam un uzlaboti nosacījumi


Informējam, ka līdz 31.12.2021. vēl joprojām ir iespēja pieteikties apgrozāmo līdzekļu aizdevumam pēc ALTUM izsludinātās programmas COVID-19 ietekmētiem uzņēmumiem, kura maksimālā summa tagad ir palielināta līdz 1 500 000 EUR. Piedāvājam kvalitatīvu un profesionālu palīdzību aizdevuma pieteikuma un nepieciešamo pavaddokumentu sagatavošanā.
Pretendēt uz kredītu var Latvijas komersanti, lauksaimnieki vai zivsaimnieki, kuru darbību ir negatīvi ietekmējusi COVID-19.
Atbalsta programma paredz samazinātas procentu likmes (1,9% - 2,9% gadā) un samazinātas prasības nodrošinājumam (sākot no 50% no aizdevuma summas, aizdevumi līdz 100 000 EUR – arī bez nodrošinājuma).
Maksimālais kredīta termiņš – līdz 4 gadiem. Iespējamas “kredīta brīvdienas” līdz 24 mēnešiem.
Nozares, kuras netiek finansētas – tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība, alkohola tirdzniecība, ieroču un munīcijas tirdzniecība, azartspēles un derības, finanšu un apdrošināšanas darbība, darījumi ar nekustamo īpašumu un nekustamā īpašuma attīstīšana.
Intereses gadījumā aicinām pieteikties aizdevumam savlaicīgi un laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
13/10/2021

Atvērta LEADER programma Dagdas novadam, Krāslavas novadam, kā arī Aglonas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastiem, ES atbalsts – līdz 56 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijā (Dagdas novads, Krāslavas novads, kā arī Aglonas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagasti).  Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu radīšana, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšana;
•    Lauksaimniecības produktu pārstrāde, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošana, tās realizēšana tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu radīšana, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšana;
•    Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana, atpazīstamības tēla veidošana, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 70 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 12.11.2021 līdz 12.12.2021.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.
Lasīt vairāk...
13/10/2021

Atvērta LEADER programma Beverīnas un Strenču novadiem, Apes novada Gaujienas un Virešu pagastiem, Burtnieku novada Ēveles pagastam, Smiltenes novada Grundzāles pagastam, kā arī Valkas novada Zvārtavas, Vijciema, Valkas un Ērģemes pagastiem un Valkas pilsētai, ES atbalsts – līdz 40 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” darbības teritorijā (Beverīnas un Strenču novadi, Apes novada Gaujienas un Virešu pagasti, Burtnieku novada Ēveles pagasts, Smiltenes novada Grundzāles pagasts, kā arī  Valkas novada Zvārtavas, Vijciema, Valkas un Ērģemes pagasti un Valkas pilsēta). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana – no 15.11.2021 līdz 15.12.2021.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.
Lasīt vairāk...
13/10/2021

Atvērta LEADER programma Grobiņas, Aizputes, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Nīcas, Rucavas un Pāvilostas novadiem, ES atbalsts – līdz 70 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Liepājas rajona partnerība” darbības teritorijā (Grobiņas, Aizputes, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Nīcas, Rucavas un Pāvilostas novadi).  Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbība un vietējo produktu realizācija.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR, būvniecības projektiem – 100 000 EUR. Atbalsta intensitāte – 70%.
Projektu iesniegšana - no 08.11.2021 līdz 08.12.2021.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
08/10/2021

Atvērta LEADER programma Salacgrīvas novadam un Limbažu novada Pāles, Skultes un Viļķenes pagastiem, ES atbalsts – līdz 80 000 EURIr atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Jūrkante” darbības teritorijā (Salacgrīvas novads un Limbažu novada Pāles, Skultes un Viļķenes pagasti).  Atbalsts ir pieejams no EJZF līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, uzņēmējdarbības dažādošana un sezonalitātes mazināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 50 000 EUR, būvniecības projektiem – 100 000 EUR. Atbalsta intensitāte – 30-70%, kopprojektiem un ar piekrastes zvejniecību saistītiem projektiem - 80%.
Projektu iesniegšana - no 01.11.2021 līdz 30.11.2021.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
08/10/2021

Atvērta LEADER programma Gulbenes novadam, ES atbalsts – līdz 40 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Sateka” darbības teritorijā (Gulbenes novads). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 20 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 01.11.2021 līdz 01.12.2021.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
11/05/2021

Izsludināta LAD programma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”, atbalsta summa – līdz 180 000 EURIr izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2014. gada 30. septembrī pieņemtie MK noteikumi Nr. 600.
Programma darbojas visa Latvijas teritorijā. Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem un paredzēts meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai, videi draudzīgas meliorācijas sistēmas ierīkošanai lauksaimniecības vai meža zemē, kā arī lauksaimniecības infrastruktūras attīstībai.
Atbalsta intensitāte meliorācijas sistēmām – līdz 60% no attiecināmajām izmaksām (valsts nozīmes objektiem – līdz 100%), pārējai infrastruktūrai – 40%; maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs vienam atbalsta pretendentam kopumā visos ELFLA pasākumos "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" un "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" visā plānošanas periodā nepārsniedz 6 000 000 EUR.
Atbalstam meliorācijas sistēmu pārbūvei vai atjaunošanai var pieteikties lauku saimniecība vai persona, kuras īpašumā ir mežs un kura plāno īstenot projektu meža zemē, kā arī valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs vai tiesiskais valdītājs. Atbalstam lauksaimniecības infrastruktūras attīstībai var pieteikties lauku saimniecība vai kooperatīvā sabiedrība.
Projektu iesniegšana - no 20.05.2021 līdz 01.12.2021.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijasLasīt vairāk...
11/05/2021

Atklāts konkurss “Zaļo inovāciju un IKT produktu ieviešana ražošanā”, atbalsts līdz 600 000 EUR


Atklāts konkurss “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā” LIAA administrējamā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021 Programmas LIAA administrējamā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programma “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” ietvaros. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2021. gada 7. janvārī pieņemtie MK noteikumi Nr. 4.
Programmas mērķis ir palielināt Latvijas komersantu konkurētspēju zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās.  
Finansējumam var pieteikties LR reģistrētie komersanti, kas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai.
Atbalsts vienam projektam: 200 000 – 600 000 EUR.
Atbalstāmās darbības:
1)    Jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā ar samazinātu ietekmi uz vidi zaļo inovāciju jomā;
2)    IKT produktu pielietošana ražošanas procesos, nodrošinot šo procesu digitalizāciju vai automatizāciju IKT jomā.
Maksimālā atbalsta intensitāte: sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem – 55%, vidējiem komersantiem – 45% no attiecināmajām izmaksām.
Projektu iesniegšana - no 14.04.2021 līdz 30.06.2021.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LIAA atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
20/02/2021

Atvērta LEADER programma Grobiņas, Aizputes, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Nīcas, Rucavas un Pāvilostas novadiem, ES atbalsts – līdz 56 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Liepājas rajona partnerība” darbības teritorijā (Grobiņas, Aizputes, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Nīcas, Rucavas un Pāvilostas novadi). Atbalsts ir pieejams no EJZF līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Zivsaimniecības nozares attīstība un uzņēmējdarbības dažādošana piekrastē.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 70 000 EUR. Atbalsta intensitāte –līdz 80%, atkarībā no projekta specifikas.
Projektuiesniegšana - no08.03.2021līdz08.04.2021.
Mūsuuzņēmumssniedzkonsultācijasunpiedāvā LEADER projektuizstrādespakalpojumus. Interesesgadījumā laipnilūdzamarmumssazināties.


Lasīt vairāk...
22/01/2021

Atvērta LEADER programma Mērsraga novadam un Rojas novadam, kā arī un Talsu novadam, izņemot Īves, Lubes un Valdgales pagastu, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Talsu rajona partnerība” darbības teritorijā (Mērsraga un Rojas novadi, kā arī Talsu novads, izņemot Īves, Lubes un Valdgales pagastu). Atbalsts ir pieejams no EJZF līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darbību dažādošana un sezonalitātes ietekmes mazināšana piekrastes teritorijā.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 50 000 EUR, būvniecības projektiem – 100 000 EUR. Atbalsta intensitāte – 30-70%, kopprojektiem un ar piekrastes zvejniecību saistītiem projektiem - 80%.
Projektu iesniegšana - no 20.02.2021 līdz 20.03.2021.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...