Jaunas ziņas


27/03/2018

Atvērta LEADER programma Salacgrīvas novadam un Limbažu novada Pāles, Skultes un Viļķenes pagastiem, ES atbalsts – līdz 40 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Jūrkante” darbības teritorijā (Salacgrīvas novads un Limbažu novada Pāles, Skultes un Viļķenes pagasti).  Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmumu radīšana un attīstība.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 20 000 EUR, būvniecības projektiem – 50 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem - 80%.
Projektu iesniegšana - no 07.05.2018 līdz 07.06.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
27/03/2018

Atvērta LEADER programma Ādažu novadam, ES atbalsts – līdz 20 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Gaujas Partnerība” darbības teritorijā (Ādažu novads). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Lauksaimniecības produktu pārstrāde, ar lauksaimniecību nesaistīta ražošana un pakalpojumi, produkcijas realizācija un darbinieku produktivitātes kāpināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa -  līdz 25 000 EUR. Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem – 80%.
Projektu iesniegšana - no 25.04.2018 līdz 25.05.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
13/03/2018

Atvērta CFLA programma “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē”, atbalsts līdz 1 000 000 EUR


Ir atvērta CFLA administrējamā ES atbalsta programma “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2018. gada 16. janvārī pieņemtie MK noteikumi Nr. 38.
Atbalsts ir pieejams no Kohēzijas fonda līdzekļiem un paredzēts rūpnieciskās ražošanas ēku energoefektivitātes paaugstināšanai visā Latvijas teritorijā, kurā vismaz gadu pirms projekta iesniegšanas ir uzstādītas ražošanas iekārtas un ar tām vismaz vienu gadu ir veikts nepārtraukts ražošanas process.
Atbalsta intensitāte – līdz 30% no attiecināmajām izmaksām; maksimālā atbalsta summa – 1 000 000 EUR.
Atbalstam var pieteikties LR reģistrēts komersants, kura viena no darbības nozarēm ir apstrādes rūpniecība (NACE 2.redakcijas C sadaļa).
Projektu iesniegšana - no 13.03.2018 līdz 13.06.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā CFLA atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
05/03/2018

Atvērta LEADER programma Brocēnu novadam un Saldus novadam, ES atbalsts – līdz 40 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Saldus rajona attīstības partnerība” darbības teritorijā (Brocēnu novads un Saldus novads). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
•    Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
•    Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešana;
•    Darbinieku produktivitātes kāpināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa -  līdz 50 000 EUR. Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem – 80%.
Projektu iesniegšana - no 03.04.2018 līdz 03.05.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
21/02/2018

Pagarināti projektu iesniegšanas termiņi CFLA programmai “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”, atbalsts līdz 4 000 000 EUR


Informējam, ka ir pagarināti (līdz 12.04.2018) projektu iesniegšanas termiņi CFLA administrējamās ES atbalsta programma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” ietvaros. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2016. gada 10. maijā pieņemtie MK noteikumi Nr. 293.
Atbalsts ir pieejams no ERAF līdzekļiem un paredzēts eksperimentālu tehnoloģiju izgatavošanai vai iegādei, kā arī uzstādīšanai un testēšanai reālā ražošanas vidē, veicot saimniecisko darbību.
Atbalsta intensitāte – līdz 55% no attiecināmajām izmaksām; maksimālā atbalsta summa – 4 000 000 EUR.
Atbalstam var pieteikties komersanti, lauksaimniecības vai mežsaimniecības kooperatīvās sabiedrības (izņemot atsevišķas neatbalstāmas nozares).
Jaunie projektu iesniegšanas termiņi - no 21.12.2017 līdz 12.04.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā CFLA atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
21/02/2018

Izsludināta LAD programma “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei”, atbalsta summa – līdz 90 000 EUR


Ir izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2017. gada 25. aprīlī pieņemtie MK noteikumi Nr. 222.
Programma darbojas visa Latvijas teritorijā. Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem un paredzēts sadarbības veicināšanai starp vismaz diviem sadarbības partneriem lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei.
Atbalsta intensitāte – līdz 90% no attiecināmajām izmaksām; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – 100 000 EUR.
Atbalstam var pieteikties vismaz divi dažādi neatkarīgi sadarbības partneri, tostarp lauksaimniecības produktu ražotāji, meža īpašnieki vai tiesiskie valdītāji, lauksaimniecības produktu pārstrādātāji, lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozares nevalstisko organizāciju vai kooperatīvu pārstāvji, konsultanti, pētnieki.
Projektu iesniegšana - no 01.03.2018 līdz 05.04.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
21/02/2018

Atvērta LEADER programma Baldones novadam, Lielvārdes novadam un Ogres novadam, ES atbalsts – līdz 49 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas – biedrības „Zied zeme” darbības teritorijā (Baldones novads, Lielvārdes novads un Ogres novads). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Vides radīšana vai     labiekārtošana kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu  īstenošana (ieskaitot Ogres pilsētu, ja atbalsta pretendents ir  lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai  lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta norādītajā teritorijā).
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 20 000 EUR  vai 70 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte - 70%.
Projektu iesniegšana - no 27.03.2017 līdz 27.04.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
21/02/2018

Atvērta LEADER programma Stopiņu novadam un Salaspils novada lauku teritorijai, ES atbalsts – līdz 21 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Stopiņu Salaspils Partnerība” darbības teritorijā (Stopiņu novads un Salaspils novada lauku teritorija). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa -  30 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 70%.
Projektu iesniegšana - no 13.03.2018 līdz 13.04.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
08/02/2018

Izsludināts LZP 2018. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkurss, finansējums līdz 300 000 EUR


Ir izsludināts Latvijas Zinātnes padomes 2018. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkurss. Projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtību nosaka 2017. gada 12. decembrī pieņemtie MK noteikumi Nr. 725.
Atbalsts ir paredzēts fundamentālajiem un lietišķajiem pētījumiem, kuru mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas, visās zinātņu nozarēs.
Finansējuma apmērs – no 150 000 EUR līdz 300 000 EUR vienam projektam. Projekta īstenošanas termiņš – 3 gadi.
Atbalstam var pieteikties zinātniskā institūcija, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā un veic ar saimniecisko darbību nesaistītas pamatdarbības.
Projektu iesniegšana – no 08.02.2018 līdz 08.03.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā projektu pieteikumu izstrādes pakalpojumus.Lasīt vairāk...
08/02/2018

Atvērta LEADER programma Gulbenes novadam, ES atbalsts – līdz 24 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Sateka” darbības teritorijā (Gulbenes novads). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 30 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 13.03.2018 līdz 13.04.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
19/01/2018

Izsludināta LAD atbalsta programma „Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”, ES atbalsts – līdz 2 500 000 EUR


Ir izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma „Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2015. gada 14. jūlijā pieņemtie MK noteikumi Nr. 402.
Atbalsts ir paredzēts ieguldījumiem akvakultūras produkcijas ražošanā visā Latvijas teritorijā.
Atbalsta intensitāte – līdz 50% no attiecināmajām izmaksām; maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 5 000 000 EUR 2014.−2020. gada plānošanas periodā.
Atbalstam var pieteikties komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kas pirms projekta iesniegšanas ir audzējis vai plāno audzēt akvakultūras produkciju pārdošanai.
Projektu iesniegšana – no 19.02.2018 līdz 29.06.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus, kā arī nodrošina visas ar projekta iesniegšanu saistītās juridiskās procedūras. Nepieciešamības gadījumā palīdzam piesaistīt bankas kredītu projekta realizācijai.

19/01/2018

Izsuldināta LAD atbalsta programma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”, ES atbalsts – līdz 3 000 000 EURIr izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2015. gada 11. augustā pieņemtie MK noteikumi Nr. 458.
Atbalsts ir paredzēts ieguldījumiem zvejas un akvakultūras produktu apstrādē visā Latvijas teritorijā.
Atbalsta intensitāte – līdz 50% no attiecināmajām izmaksām; maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 6 000 000 EUR 2014.−2020. gada plānošanas periodā.
Atbalstam var pieteikties:
•    Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums, kurā nodarbināti ne vairāk kā 250 darbinieki;
•    PVD reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus;
•    esošs vai jaundibināts komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu.
Projektu iesniegšana - no 19.02.2018 līdz 29.06.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus, kā arī nodrošina visas ar projekta iesniegšanu saistītās juridiskās procedūras. Nepieciešamības gadījumā palīdzam piesaistīt bankas kredītu projekta realizācijai.

19/01/2018

Izsludināta LAD programma “Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai”, atbalsta summa – līdz 120 000 EUR


Ir izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma “Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2017. gada 28. novembrī pieņemtie MK noteikumi Nr. 703.
Programma darbojas visa Latvijas teritorijā. Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem un paredzēts sadarbības veicināšanai starp mazajiem ekonomikas dalībniekiem ar lauku tūrismu saistītu pakalpojumu un mārketinga darbību īstenošanā.
Atbalsta intensitāte – 80% no attiecināmajām izmaksām; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – 150 000 EUR.
Atbalstam var pieteikties lauku tūrisma pakalpojuma sniedzēji, kas  veic saimniecisko darbību un atbilst mikrouzņēmuma definīcijai, kā arī biedrība vai nodibinājums.
Projektu iesniegšana - no 20.01.2018 līdz 20.02.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

19/01/2018

Atvērta LEADER programma Bauskas, Iecavas un Rundāles novadiem, kā arī Vecumnieku novada Bārbeles, Skaistkalnes, Stelpas un Vecumnieku pagastiem, ES atbalsts – līdz 16 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Bauskas rajona lauku partnerība” darbības teritorijā (Bauskas, Iecavas un Rundāles novadi, kā arī Vecumnieku novada Bārbeles, Skaistkalnes, Stelpas un Vecumnieku pagasti). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbības attīstība un ražošana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 20 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 23.02.2018 līdz 23.03.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

13/01/2018

Atvērta LEADER programma Salacgrīvas novadam, kā arī Limbažu novada Pāles, Skultes un Viļķenes pagastiem, ES atbalsts – līdz 16 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Jūrkante” darbības teritorijā (Salacgrīvas novads, kā arī Limbažu novada Pāles, Skultes un Viļķenes pagasti).
Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Produkcijas realizācijas dažādošana un uzlabošana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 20 000 EUR. Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem – 80%.
Projektu iesniegšana - no 15.02.2018 līdz 15.03.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.