Jaunas ziņas


14/02/2017

Atvērta LEADER programma Dobeles, Tērvetes un Auces novadiem, ES atbalsts – līdz 56 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Dobeles rajona lauku partnerība” darbības teritorijā (Dobeles, Tērvetes un Auces novadi). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbības uzsākšana, attīstība un konkurences celšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 40 000 EUR vai 70 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 07.03.2017 līdz 07.04.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

14/02/2017

Atvērta LEADER programma Cēsu, Amatas, Priekuļu, Līgatnes, Raunas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas novadiem un Pārgaujas novada Raiskuma pagastam, ES atbalsts – līdz 49 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” darbības teritorijā (Cēsu, Amatas, Priekuļu, Līgatnes, Raunas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas novadi un Pārgaujas novada Raiskuma pagasts). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 70 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte - 65%, jauniem uzņēmumiem un kopprojektiem -  70%.
Projektu iesniegšana - no 03.03.2017 līdz 03.04.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

06/02/2017

Atvērta LAD atbalsta programma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”, ES atbalsts – līdz 2 500 000 EUR


Ir atvērta LAD administrējamā ES atbalsta programma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2015. gada 11. augustā pieņemtie MK noteikumi Nr. 458.
Atbalsts ir paredzēts ieguldījumiem zvejas un akvakultūras produktu apstrādē visā Latvijas teritorijā.
Atbalsta intensitāte – līdz 50% no attiecināmajām izmaksām; maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 5 000 000 EUR 2014.−2020. gada plānošanas periodā.
Atbalstam var pieteikties:
•    Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums, kurā nodarbināti ne vairāk kā 250 darbinieki;
•    PVD reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus;
•    esošs vai jaundibināts komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu.
Projektu iesniegšana - no 12.01.2017 līdz 30.06.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus, kā arī nodrošina visas ar projekta iesniegšanu saistītās juridiskās procedūras. Nepieciešamības gadījumā palīdzam piesaistīt bankas kredītu projekta realizācijai.

06/02/2017

Atvērta LAD atbalsta programma „Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”, ES atbalsts – līdz 2 000 000 EUR


Ir atvērta LAD administrējamā ES atbalsta programma „Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2015. gada 14. jūlijā pieņemtie MK noteikumi Nr. 402.
Atbalsts ir paredzēts ieguldījumiem akvakultūras produkcijas ražošanā visā Latvijas teritorijā.
Atbalsta intensitāte – līdz 50% no attiecināmajām izmaksām; maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 4 000 000 EUR 2014.−2020. gada plānošanas periodā.
Atbalstam var pieteikties komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kas pirms projekta iesniegšanas ir audzējis vai plāno audzēt akvakultūras produkciju pārdošanai.
Projektu iesniegšana - no 12.01.2017 līdz 30.06.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus, kā arī nodrošina visas ar projekta iesniegšanu saistītās juridiskās procedūras. Nepieciešamības gadījumā palīdzam piesaistīt bankas kredītu projekta realizācijai.

30/01/2017

Atvērta LEADER programma Ādažu novadam, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Gaujas partnerība” darbības teritorijā (Ādažu novads). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
•    Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
•    Vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana;
•    Darbinieku produktivitātes kāpināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 100 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 28.03.2017 līdz 28.04.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

30/01/2017

Atvērta LEADER programma Saldus un Brocēnu novadiem, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas “Saldus rajona attīstības biedrība” darbības teritorijā (Saldus novads un Brocēnu novads). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
•    Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
•    Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešana;
•    Darbinieku produktivitātes kāpināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa – no 25 000 EUR līdz 100 000 EUR atkarībā no konkrētas aktivitātes. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 03.03.2017 līdz 03.04.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

30/01/2017

Atvērta LEADER programma Daugavpils un Ilūkstes novadiem, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” darbības teritorijā (Daugavpils novads un Ilūkstes novads). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Mikro, mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstība;
•    Vides radīšana vai labiekārtošana, kas veicina vietējo produktu noietu;
•    Darbinieku kompetenču un produktivitātes celšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 100 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas).  Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 03.03.2017 līdz 03.04.2017 (darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai – nepārtraukti no 03.03.2017).
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

30/01/2017

Atvērta LEADER programma Grobiņas, Aizputes, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Nīcas, Rucavas un Pāvilostas novadiem, kā arī Liepājai, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR


1) Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības „Liepājas rajona partnerība” darbības teritorijā (Grobiņas, Aizputes, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Nīcas, Rucavas un Pāvilostas novadi). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbība un vietējo produktu realizācija.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 40 000 EUR vai 70 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem - 80%.
2) Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības „Liepājas rajona partnerība” darbības teritorijā (Liepāja, Pāvilostas novads, Grobiņas novada Medzes pagasts, Nīcas novada Nīcas pagasts, Rucavas novada Rucavas pagasts). Atbalsts ir pieejams no EJZF līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Zivsaimniecības nozares attīstība un uzņēmējdarbības dažādošana piekrastē.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 100 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte – 30 – 50%, inovatīviem projektiem – 70%, kopprojektiem - 80%.
Abās programmās projektu iesniegšana - no 20.02.2017 līdz 20.03.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

17/01/2017

Atvērta LEADER programma Gulbenes novadam, ES atbalsts – līdz 80 000 EURIr atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības „SATEKA” darbības teritorijā (Gulbenes novads). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība.
Programmas ietvaros noteiktas sekojošas prioritātes: ražošanas uzņēmumu attīstība; vietējās produkcijas realizācijas  vietu izveide; tūrisms.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 100 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem - 80%.
Projektu iesniegšana - no 13.02.2017 līdz 13.03.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

12/01/2017

Atvērta LEADER programma Engures novada Smārdes, Lapmežciema, Engures pagastiem, Tukuma novada Slampes, Zentenes, Tumes, Degoles, Džūkstes, Lestenes, Jaunsātu pagastiem, kā arī Jūrmalai, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR


1) Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas „Partnerība laukiem un jūrai” darbības teritorijā (Engures novada Smārdes, Lapmežciema, Engures pagasti, Tukuma novada Slampes, Zentenes, Tumes, Degoles, Džūkstes, Lestenes, Jaunsātu pagasti). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmumu radīšana un attīstība.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 40 000 EUR vai 50 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte – 60 – 65%, kopprojektiem - 80%.
2) Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas „Partnerība laukiem un jūrai” darbības teritorijā (Jūrmala, Engures novada Engures, Lapmežciema pagasti). Atbalsts ir pieejams no EJZF līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmumu radīšana un attīstība ar zivsaimniecību, zivju apstrādi un citām ar  jūras ekonomikas nozari saistītām darbībām.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 100 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte – 30 – 50%, inovatīviem projektiem – 70%, kopprojektiem - 80%.
Abās programmās projektu iesniegšana - no 13.02.2017 līdz 13.03.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

12/01/2017

Atvērta LEADER programma Ventspils novadam, Dundagas novadam, Talsu novada Lubes, Īves un Valdgales pagastiem, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” darbības teritorijā (Ventspils novads,  Dundagas novads, Talsu novada Lubes, Īves un Valdgales pagasti). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 100 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem - 80%.
Projektu iesniegšana - no 01.02.2017 līdz 01.03.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

12/01/2017

Atvērta LEADER programma Rēzeknes novadam un Viļānu novadam, ES atbalsts – līdz 56 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” darbības teritorijā Rēzeknes novads un Viļānu novads). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbības uzsākšana;
•    Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 20 000 EUR - 70 000 EUR atkarībā no konkrētās aktivitātes. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem - 80%.
Projektu iesniegšana - no 10.02.2017 līdz 10.03.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

04/01/2017

Atvērta LEADER programma Kandavas novadam, Jaunpils novadam un Tukuma novada Pūres, Sēmes un Irlavas pagastiem, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas „Kandavas partnerība” darbības teritorijā (Kandavas novads, Jaunpils novads un Tukuma novada Pūres, Sēmes un Irlavas pagasti). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbības (izņemot tūrisma jomu) uzsākšana un attīstība;
•    Uzņēmējdarbība tūrisma jomā.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 100 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem - 80%.
Projektu iesniegšana - no 06.02.2017 līdz 06.03.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

04/01/2017

Atvērta LEADER programma Baldones novadam, Lielvārdes novadam un Ogres novadam, ES atbalsts – līdz 49 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas – biedrības „Zied zeme” darbības teritorijā (Baldones novads, Lielvārdes novads un Ogres novads). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darbu apstākļu radīšana (izņemot Ogres pilsētu);
•    Lauksaimniecības produktu pārstrāde, t.sk.  pašu  saražotās produkcijas  iepakošanai, to realizēšanai  tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana (izņemot Ogres pilsētu);
•    Vides radīšana vai     labiekārtošana kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu  īstenošana (ieskaitot Ogres pilsētu, ja atbalsta pretendents ir  lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai  lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta norādītajā teritorijā).
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 20 000 EUR – 50 000 EUR atkarībā no konkrētās rīcības vai 70 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte - 70%.
Projektu iesniegšana - no 24.01.2017 līdz 24.02.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

04/01/2017

Atvērta LEADER programma Olaines, Mārupes un Babītes novadam, ES atbalsts – līdz 40 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas „Pierīgas partnerība” darbības teritorijā (Olaines novads, Mārupes novads un Babītes novads). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšana;
•    Uzņēmumu radīšana un attīstība;
•    Lauksaimniecības produktu pārstrāde, mājražošana un amatniecība, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 20 000 EUR vai 50 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem - 80%.
Projektu iesniegšana - no 16.01.2017 līdz 16.02.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.