Jaunas ziņas


10/01/2019

Atvērta LEADER programma Baldones, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novadiem, izņemot Ogres pilsētu, ES atbalsts – līdz 49 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Zied zeme” darbības teritorijā (Baldones, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novadi, izņemot Ogres pilsētu). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Lauksaimniecības produktu pārstrāde, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 70 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte – 70%.
Projektu iesniegšana - no 15.02.2019 līdz 15.03.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
07/01/2019

Atvērta LEADER programma Engures novada Smārdes, Lapmežciema un Engures pagastiem, Tukuma novada Slampes, Zentenes, Tumes, Degoles, Džūkstes, Lestenes un Jaunsātu pagastiem, ES atbalsts – līdz 56 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Partnerība laukiem un jūrai” darbības teritorijā (Engures novada Smārdes, Lapmežciema un Engures pagasti, Tukuma novada Slampes, Zentenes, Tumes, Degoles, Džūkstes, Lestenes un Jaunsātu pagasti).  Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmumu radīšana un attīstība.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 40 000 EUR vai 70 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte – līdz 65%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 07.02.2019 līdz 07.03.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
07/01/2019

Atvērta LEADER programma Jelgavas un Ozolnieku novadiem, ES atbalsts – līdz 40 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Lauku partnerība “Lielupe”” darbības teritorijā (Jelgavas un Ozolnieku novadi). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstība.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 25 000 EUR vai 50 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 28.01.2019 līdz 28.02.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
07/01/2019

Atvērta LEADER programma Baldones, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novadiem, izņemot Ogres pilsētu, ES atbalsts – līdz 49 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Zied zeme” darbības teritorijā (Baldones, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novadi, izņemot Ogres pilsētu). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 70 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte – 70%.
Projektu iesniegšana - no 22.01.2019 līdz 22.02.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
07/01/2019

Atvērta LEADER programma Ventspils novadam, Dundagas novadam, kā arī Talsu novada Lubes, Īves un Valdgales pagastiem, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” darbības teritorijā (Ventspils novads,  Dundagas novads, kā arī Talsu novada Lubes, Īves un Valdgales pagasti).
Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 100 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem – 80%.
Projektu iesniegšana - no 18.01.2019 līdz 18.02.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
27/09/2018

Atvērta LEADER programma Alūksnes novadam, kā arī Apes novada Apes pilsētai, Apes un Trapenes pagastiem, ES atbalsts – līdz 40 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Alūksnes lauku partnerība” darbības teritorijā (Alūksnes un  novads, kā arī Apes novada Apes pilsēta, Apes un Trapenes pagasti). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Papildinošu un nozīmīgu tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana un esošo kvalitātes uzlabošana;
•    Iedzīvotājiem/ nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem – 80%.
Projektu iesniegšana – no 22.10.2018 līdz 22.11.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
18/09/2018

Izsludināta LAD programma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”, atbalsta summa – līdz 180 000 EUR


Ir izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2014. gada 30. septembrī pieņemtie MK noteikumi Nr. 600.
Programma darbojas visa Latvijas teritorijā. Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem un paredzēts meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai, videi draudzīgas meliorācijas sistēmas ierīkošanai lauksaimniecības vai meža zemē, kā arī lauksaimniecības infrastruktūras attīstībai.
Atbalsta intensitāte meliorācijas sistēmām – līdz 60% no attiecināmajām izmaksām (valsts nozīmes objektiem – līdz 100%), pārējai infrastruktūrai – 40%; maksimālā attiecināmo izmaksu summa 2014.−2020. gada plānošanas periodā – 300 000 EUR (valsts nozīmes objektiem – bez ierobežojuma).
Atbalstam meliorācijas sistēmu pārbūvei vai atjaunošanai var pieteikties lauku saimniecība vai persona, kuras īpašumā ir mežs un kura plāno īstenot projektu meža zemē, kā arī valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs vai tiesiskais valdītājs. Atbalstam lauksaimniecības infrastruktūras attīstībai var pieteikties lauku saimniecībai vai
Projektu iesniegšana - no 18.10.2018 līdz 22.11.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
18/09/2018

Izsludināta LAD programma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”, atbalsta summa – līdz 2 500 000 EUR


Ir izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2014. gada 30. septembrī pieņemtie MK noteikumi Nr. 600.
Programma darbojas visa Latvijas teritorijā. Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem un paredzēts lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitātes paaugstināšanai un pievienotās vērtības palielināšanai.
Atbalsta intensitāte – līdz 50% no attiecināmajām izmaksām; maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 5 000 000 EUR (nozares stratēģiskajiem projektiem – 10 000 000 EUR) 2014.−2020. gada plānošanas periodā.
Atbalstam var pieteikties juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi vai plāno uzsākt šādu darbību.
Projektu iesniegšana - no 18.10.2018 līdz 22.11.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
18/09/2018

Izsludināta LAD programma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, atbalsta summa – līdz 1 000 000 EUR


Ir izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2014. gada 30. septembrī pieņemtie MK noteikumi Nr. 600.
Programma darbojas visa Latvijas teritorijā. Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem un paredzēts ieguldījumiem lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju.
Atbalsta intensitāte – līdz 50% no attiecināmajām izmaksām (jaunajiem lauksaimniekiem – līdz 70%); maksimālā attiecināmo izmaksu summa 2014.−2020. gada plānošanas periodā – 2 000 000 EUR.
Atbalstam var pieteikties lauku saimniecība vai persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu ražošanu.
Projektu iesniegšana - no 18.10.2018 līdz 22.11.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
19/07/2018

Izsuldināta LAD atbalstaprogramma„Zvejas un akvakultūrasproduktuapstrāde”,ES atbalsts – līdz 3000 000 EUR


Irizsludināta LAD administrējamā ES atbalstaprogramma „Zvejasunakvakultūrasproduktuapstrāde”. Programmasīstenošanaskārtībunosaka 2015. gada 11. augustāpieņemtie MK noteikumiNr. 458.
Atbalstsirparedzēts ieguldījumiem zvejas un akvakultūras produktuapstrādē visāLatvijasteritorijā.
Atbalstaintensitāte – līdz 50% noattiecināmajāmizmaksām; maksimālāattiecināmoizmaksusumma - 6 000 000 EUR 2014.−2020. gadaplānošanasperiodā.
Atbalstamvarpieteikties:
•    Pārtikasunveterinārajādienestā (PVD) atzītszvejasproduktuapstrādesuzņēmums, kurānodarbinātinevairākkā 250 darbinieki;
•    PVD reģistrētafiziskavaijuridiskapersona, kasmājasapstākļosapstrādāzvejasproduktus;
•    esošsvaijaundibinātskomersants, kasveidojaunuzvejasproduktuapstrādesuzņēmumu.
Projektuiesniegšana - no20.08.2018līdz1412.2018.
Mūsuuzņēmumssniedzkonsultācijasununpiedāvā LAD atbalstaprojektuizstrādespakalpojumus, kāarīnodrošinavisasarprojektaiesniegšanusaistītāsjuridiskāsprocedūras. Nepieciešamībasgadījumāpalīdzampiesaistītbankaskredītuprojektarealizācijai.


Lasīt vairāk...
19/07/2018

Izsludināta LAD atbalstaprogramma„Produktīviieguldījumiakvakultūrā”,ES atbalsts – līdz2500 000 EUR


IrizsludinātaLAD administrējamā ES atbalstaprogramma „Produktīviieguldījumi akvakultūrā”. Programmasīstenošanaskārtībunosaka 2015. gada 14. jūlijāpieņemtie MK noteikumiNr. 402.
Atbalstsirparedzēts ieguldījumiem akvakultūras produkcijasražošanā visāLatvijasteritorijā.
Atbalstaintensitāte – līdz 50% noattiecināmajāmizmaksām; maksimālāattiecināmoizmaksusumma - 5 000 000 EUR 2014.−2020. gadaplānošanasperiodā.
Atbalstamvarpieteiktieskomersants, zemniekuvaizvejniekusaimniecība, kaspirmsprojektaiesniegšanasiraudzējis vaiplānoaudzētakvakultūras produkcijupārdošanai.
Projektuiesniegšana–no20.08.2018līdz14.12.2018.
Mūsuuzņēmumssniedzkonsultācijasununpiedāvā LAD atbalstaprojektuizstrādespakalpojumus, kāarīnodrošinavisasarprojektaiesniegšanusaistītāsjuridiskāsprocedūras. Nepieciešamībasgadījumāpalīdzampiesaistītbankaskredītuprojektarealizācijai.


Lasīt vairāk...
19/07/2018

Atvērta LEADER programma Alūksnes novadam, kā arī Apes novada Apes pilsētai, Apes un Trapenes pagastiem, ES atbalsts – līdz 35 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Alūksnes lauku partnerība” darbības teritorijā (Alūksnes un  novads, kā arī Apes novada Apes pilsēta, Apes un Trapenes pagasti). Atbalstsirpieejams no ELFLA līdzekļiemšādāmaktivitātēm:
•    Vietējo lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstīšana.
Maksimālāattiecināmoizmaksu summa - 50 000 EUR. Atbalstaintensitāte -70%.
Projektuiesniegšana - līdz27.07.2018.
Mūsuuzņēmumssniedzkonsultācijas un piedāvā LEADER projektuizstrādespakalpojumus. Interesesgadījumālaipnilūdzamar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
17/07/2018

Izsludināts LZP 2018. gada otrais fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkurss, finansējums līdz 200 000 EUR


Ir izsludināts Latvijas Zinātnes padomes2018. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkurss. Projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtību nosaka 2017. gada 12. decembrī pieņemtie MK noteikumi Nr. 725.
Atbalsts ir paredzēts fundamentālajiem un lietišķajiem pētījumiem, kuru mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas, visās zinātņu nozarēs.
Finansējuma apmērs – no 100 000 EUR līdz 200 000 EUR vienam projektam. Projekta īstenošanas termiņš – 2 gadi.
Atbalstam var pieteikties zinātniskā institūcija, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā un veic ar saimniecisko darbību nesaistītas pamatdarbības.
Projektu iesniegšana – no18.07.2018 līdz20.08.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā projektu pieteikumu izstrādes pakalpojumus.


Lasīt vairāk...
08/06/2018

Izsludināta LAD programma “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”, atbalsta summa – līdz 350 000 EUR


Ir izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2016. gada 24. maijā pieņemtie MK noteikumi Nr. 320.
Programma darbojas Latvijas lauku teritorijā. Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem un paredzēts:
•    ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstībai;
•    ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošanai;
•    tūrisma aktivitāšu veicināšanai.
Atbalsta intensitāte – līdz 50% no attiecināmajām izmaksām (lielajiem komersantiem – līdz 35%); maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 700 000 EUR.
Atbalstam var pieteikties fiziska persona, kas deklarēta lauku teritorijā, kā arī IK vai juridiska persona, kura ir reģistrēta lauku teritorijā, kuras pēdējā noslēgtajā pārskata periodā ir veikušas saimniecisko darbību.
Projektu iesniegšana - no 18.06.2018 līdz 18.07.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
29/05/2018

Atvērta CFLA programma “Praktiskas ievirzes pētījumi”, atbalsts līdz 600 000 EUR


Ir atvērta CFLA administrējamā ES atbalsta programma “Praktiskas ievirzes pētījumi”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2016. gada 12. janvārī pieņemtie MK noteikumi Nr. 34.
Atbalsts ir pieejams no ERAF līdzekļiem un paredzēts pētniecības atbalstam, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai.
Finansējumam var pieteikties LR reģistrētie zinātniskie institūti un komersanti, kas darbojas vienā no šādām jomām:
•    zināšanu ietilpīga bioekonomika;
•    biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija;
•    viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas;
•    viedā enerģētika;
•    IKT.
Atbalsta intensitāte – ar saimniecisku darbību nesaistītiem projektiem - 92,5%; ar saimniecisku darbību saistītiem projektiem - līdz 80%; maksimālā atbalsta summa – 600 000 EUR.
Projektu iesniegšana - no 25.05.2018 līdz 03.09.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā CFLA atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...