Jaunas ziņas


04/01/2017

Atvērta LEADER programma Krāslavas novadam, Dagdas novadam un Aglonas novada Šķeltovas, Grāveru un Kastuļinas pagastiem, ES atbalsts – līdz 56 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas „Krāslavas novada partnerība” darbības teritorijā (Krāslavas novads, Dagdas novads un Aglonas novada Šķeltovas, Grāveru un Kastuļinas pagasti). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
•    Lauksaimniecības produktu pārstrāde, t.sk. pašu saražotās produkcijas iepakošana, tās realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
•    Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 70 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem - 80%.
Projektu iesniegšana - no 16.01.2017 līdz 16.02.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

16/12/2016

Atvērta LEADER programma Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu novadiem, ES atbalsts – līdz 35 000 EUR


Ir izsludināta LEADER programmas 6.kārta vietējās rīcību grupas „Madonas novada fonds” darbības teritorijā (Cēsvaines novads, Ērgļu novads, Lubānas novads, Madonas novads un Varakļānu novads). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Ar lauksaimniecību nesaistītas ražošanas izveide un attīstība;
•    Ar lauksaimniecību nesaistītu pakalpojumu izveide un attīstība;
•    Lauksaimniecības produktu pārstrādes veicināšana un pievienotās vērtības radīšana teritorijā ražotiem lauksaimniecības produktiem;
•    Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem, jaunu tūrisma programmu izveidei un esošo attīstībai.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - līdz 50 000 EUR atkarībā no konkrētas aktivitātes. Atbalsta intensitāte - līdz 60%, jauniem uzņēmējiem - līdz 70%.
Projektu iesniegšana - no 16.12.2016 līdz 16.01.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

13/12/2016

ES atbalsts rūpnieciskās ražošanas ēku energoefektivitātes uzlabošanai – līdz 600 000 EUR


Ir atvērta CFLA administrējamā programma „Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2016. gada 6. septembrī pieņemtie MK noteikumi Nr. 590.
Atbalsts ir paredzēts rūpnieciskās ražošanas ēku energoefektivitātes paaugstināšanai visā Latvijas teritorijā, kurā atbalsta pretendents vismaz gadu pirms projekta iesniegšanas veic saimniecisko darbību apstrādes rūpniecības nozarē.
Atbalsta intensitāte – 30% no attiecināmajām izmaksām; maksimālā atbalsta summa - 600 000 EUR.
Atbalstāmās darbības:
•    Ēku energoefektivitāti paaugstinošu pārbūves vai atjaunošanas darbu veikšana;
•    Energoefektivitātes paaugstināšana esošajās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās;
•    Energoefektīvāku ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde, kas aizstāj esošās ražošanas tehnoloģiskās iekārtas;
•    Ēkas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide;
•    Atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana;
•    Projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana;
•    Projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana.
Atbalstam var pieteikties komersanti, kas veic saimniecisko darbību apstrādes rūpniecības nozarēs, ar nosacījumu, ka pašu kapitāls uz 31.12.2015 ir vismaz 25% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
Projektu iesniegšana - no 13.12.2016 līdz 12.05.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un nodarbojas ar ES atbalsta projektu izstrādi, kā arī nodrošina visas ar projekta iesniegšanu saistītās juridiskās procedūras. Nepieciešamības gadījumā palīdzam piesaistīt bankas kredītu projekta realizācijai. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

30/11/-0001

Drīzumā: LIAA programma “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi”, atbalsts līdz 600 000 EUR


Plānojas LIAA administrējamā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programma “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi”. Programmas īstenošanas kārtību noteiks attiecīgie MK noteikumi, kuru projekts tika izskatīts MK sēdē 2021. gada 8. janvārī.
Programmas mērķis ir veicināt augstākas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanu 3 jomās:
1)    “zaļās” inovācijas;
2)    dzīves līmeni atbalstošas tehnoloģijas;
3)    informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT).
Finansējumam var pieteikties LR reģistrētie komersanti, kas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai un kuriem nav grūtības nonākuša uzņēmuma (GNU) statusa.
Pirmās divas ieplānotās aktivitātes šīs programmas ietvaros:
1.    Zaļo inovāciju un IKT ieviešana ražošanā
Atbalsts vienam projektam: 200 000 – 600 000 EUR.
Atbalstāmās darbības:
•    jaunu iekārtu, programmatūras, licenču un patentu iegāde zaļo inovāciju jomā, kas nodrošina jauna produkta, t.sk. jaunas tehnoloģijas, kas saistīta ar jauno produktu, ieviešanu ražošanā un samazinātu ietekmi uz vidi;
•    jaunu iekārtu, programmatūras, licenču un patentu iegāde IKT jomā, kas saistīts ar IKT produktu pielietošanu ražošanas procesā un kas nodrošina jauna produkta ieviešanu;
•    informācijas un komunikācijas pasākumi, kas paredzēti projekta iesniegumā un nepieciešami atklāta konkursa projekta obligāto informācijas un komunikācijas pasākumu nodrošināšanai;
•    ar jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanu ražošanā saistītie pasākumi;
•    zināšanu pārneses darbību finansēšana ar projekta partneri, kas nepieciešama jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanai ražošanā;
•    avansa garantijas saņemšana ES reģistrētā kredītiestādē.
Maksimālā atbalsta intensitāte: sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem – 55%, vidējiem komersantiem – 45% no attiecināmajām izmaksām.
Projektu pieņemšanu plānots uzsākt 2021. gada janvāra beigās – februāra sākumā.
2.    Zaļo inovāciju un IKT produktu izstrāde
Atbalsts vienam projektam: 10 000 – 130 000 EUR.
Atbalstāmās darbības:
•    eksperimentālā izstrāde, t.sk. prototipu izgatavošana, lai radītu jaunus, pārveidotus vai uzlabotus produktus vai tehnoloģijas, vai darbībām, kuru mērķis ir konceptuāli definēt, plānot un dokumentēt jaunus produktus vai tehnoloģijas;
•    komandējumi, kas tiešā veidā saistīti ar jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādi;
•    materiālu un līdzīgu produktu iegāde, kas nepieciešami jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādei;
•    jauna produkta vai tehnoloģijas testēšana un sertificēšana;
•    jauna produkta vai tehnoloģijas intelektuālā īpašuma nostiprināšana;
•    informācijas un komunikācijas pasākumi, kas paredzēti projekta iesniegumā un nepieciešami projekta obligāto informācijas un komunikācijas pasākumu nodrošināšanai;
•    zināšanu pārneses darbību finansēšana ar projekta partneri, kas nepieciešama jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādei.
Maksimālā atbalsta intensitāte:
a)    Ja atbalsts tiek sniegts atbilstoši EK Regulas 1407/2013 De minimis atbalsta nosacījumiem – 70% visām izmaksu pozīcijām;
b)    Citos gadījumos:
•    eksperimentālajai izstrādei - sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem – 45%, vidējiem komersantiem – 35% no attiecināmajām izmaksām;
•    jaunā produkta vai tehnoloģijas testēšanai un sertificēšanai, intelektuālā īpašuma nostiprināšanai – 50%.
Projektu pieņemšanu plānots uzsākt 2021. gada aprīlī.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LIAA atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.
Lasīt vairāk...