Jaunas ziņas


08/01/2018

Atvērta LEADER programma Rēzeknes novadam un Viļānu novadam, ES atbalsts – līdz 7 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” darbības teritorijā (Rēzeknes novads un Viļānu novads).
Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbības uzsākšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 10 000 EUR. Atbalsta intensitāte – 70%.
Projektu iesniegšana - no 08.01.2018 līdz 08.02.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

04/01/2018

Atvērta LEADER programma Krāslavas novadam, Dagdas novadam, kā arī Aglonas novada Šķeltovas, Grāveru un Kastuļinas pagastiem, ES atbalsts – līdz 56 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijā (Krāslavas novads, Dagdas novads, kā arī Aglonas novada Šķeltovas, Grāveru un Kastuļinas pagasti).
Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
•    Lauksaimniecības produktu pārstrāde, t.sk. pašu saražotās produkcijas iepakošana, tās realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
•    Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana;
•    Darbinieku kompetenču un produktivitātes celšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 20 000 EUR – 70 000 EUR atkarībā no konkrētas aktivitātes. Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem – 80%.
Projektu iesniegšana - no 08.01.2018 līdz 08.02.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

04/01/2018

Atvērta LEADER programma Smiltenes novada Smiltenes pilsētai un Bilskas, Blomes, Brantu, Launkalnes, Palsmanes, Smiltenes un Variņu pagastiem, ES atbalsts – līdz 40 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Abulas lauku partnerība” darbības teritorijā (Smiltenes novada Smiltenes pilsēta un Bilskas, Blomes, Brantu, Launkalnes, Palsmanes, Smiltenes un Variņu pagasti).
Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbības attīstība un nodarbinātības veicināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 50 000 EUR. Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem – 80%.
Projektu iesniegšana - no 05.01.2018 līdz 05.02.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

03/01/2018

Atvērta CFLA programma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”, atbalsts līdz 4 000 000 EUR


Ir atvērta CFLA administrējamā ES atbalsta programma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2016. gada 10. maijā pieņemtie MK noteikumi Nr. 293.
Atbalsts ir pieejams no ERAF līdzekļiem un paredzēts eksperimentālu tehnoloģiju izgatavošanai vai iegādei, kā arī uzstādīšanai un testēšanai reālā ražošanas vidē, veicot saimniecisko darbību.
Atbalsta intensitāte – līdz 55% no attiecināmajām izmaksām; maksimālā atbalsta summa – 4 000 000 EUR.
Atbalstam var pieteikties komersanti, lauksaimniecības vai mežsaimniecības kooperatīvās sabiedrības (izņemot atsevišķas neatbalstāmas nozares).
Projektu iesniegšana - no 21.12.2017 līdz 21.02.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā CFLA atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

03/01/2018

Atvērta LEADER programma Alojas novadam, Kocēnu novada Dikļu, Zilākalna un Vaidavas pagastiem, Krimuldas novada Lēdurgas pagastam, Limbažu novada Limbažu pilsētai, Katvaru, Umurgas, Vidrižu un Limbažu pagastiem, kā arī Pārgaujas novada Straupes un Stalbes pagastiem, ES atbalsts – līdz 40 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības Vidzemes lauku partnerības “Brasla” darbības teritorijā (Alojas novads, Kocēnu novada Dikļu, Zilākalna un Vaidavas pagasti, Krimuldas novada Lēdurgas pagasts, Limbažu novada Limbažu pilsēta, Katvaru, Umurgas, Vidrižu un Limbažu pagasti, kā arī Pārgaujas novada Straupes un Stalbes pagasti).
Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana;
•    Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana;
•    Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu radīšana, labiekārtošana, jaunu pārdošanas veidu ieviešana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 50 000 EUR vai 20 000 EUR atkarībā no konkrētās aktivitātes. Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem – 80%.
Projektu iesniegšana - no 18.12.2017 līdz 18.01.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

03/01/2018

Atvērta LEADER programma Ventspils novadam, Dundagas novadam, kā arī Talsu novada Lubes, Īves un Valdgales pagastiem, ES atbalsts – līdz 28 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” darbības teritorijā (Ventspils novads,  Dundagas novads, kā arī Talsu novada Lubes, Īves un Valdgales pagasti).
Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 35 000 EUR. Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem – 80%.
Projektu iesniegšana - no 15.12.2017 līdz 15.01.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

03/01/2018

Atvērta LEADER programma Balvu novadam, Viļakas novadam, Baltinavas novadam un Rugāju novadam, ES atbalsts – līdz 16 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības „Balvu rajona partnerība” darbības teritorijā (Balvu novads, Viļakas novads, Baltinavas novads un Rugāju novads).
Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē;
•    Mājražotāju un amatnieku saimnieciskā darbība.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 20 000 EUR vai 7 000 EUR atkarībā no konkrētās aktivitātes. Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem – 80%.
Projektu iesniegšana - no 15.12.2017 līdz 15.01.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

03/01/2018

Atvērta LEADER programma Cesvaines novadam, Ērgļu novadam, Lubānas novadam, Madonas novadam un Varakļānu novadam, ES atbalsts – līdz 35 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas nodibinājuma „Madonas novada fonds” darbības teritorijā (Cesvaines novads, Ērgļu novads, Lubānas novads, Madonas novads un Varakļānu novads).
Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Lauksaimniecības produktu pārstrāde, ar lauksaimniecību nesaistīta ražošana un pakalpojumi;
•    Lauku tūrisma pakalpojumi.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 50 000 EUR vai 20 000 EUR atkarībā no konkrētās aktivitātes. Atbalsta intensitāte – līdz 70%.
Projektu iesniegšana - no 15.12.2017 līdz 15.01.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

15/11/2017

Atvērta LEADER programma Ķekavas novada Daugmales pagastam, Ķekavas pagastam un Baložu pilsētai, ES atbalsts – līdz 24 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā (Ķekavas novada Daugmales pagasts, Ķekavas pagasts un Baložu pilsēta). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 30 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 15.11.2017 līdz 15.12.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

06/11/2017

Atvērta LEADER programma Daugavpils novadam un Ilūkstes novadam, ES atbalsts – līdz 35 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” darbības teritorijā (Daugavpils novads un Ilūkstes novads). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Darbinieku kompetenču un produktivitātes celšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 70%.
Projektu iesniegšana - līdz 04.12.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

03/11/2017

Atvērta CFLA programma “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”, atbalsts līdz 8 000 000 EUR


Ir atvērta CFLA administrējamā ES atbalsta programma “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2017. gada 22. augustā pieņemtie MK noteikumi Nr. 495.
Atbalsts ir pieejams no Kohēzijas fonda līdzekļiem un paredzēts ieguldījumiem siltumenerģijas ražošanai izmantoto energoresursu konversijai no fosiliem uz atjaunojamiem energoresursiem, esoša siltumavota, kur tiek izmantoti atjaunojamie energoresursi, efektivitātes paaugstināšanai, pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanai, jaunu siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas posmu būvniecībai ar mērķi sistēmai pievienot jaunus patērētājus, siltumenerģijas akumulācijas iekārtu uzstādīšanai un būvniecībai.
Atbalsta intensitāte – līdz 40% no attiecināmajām izmaksām; maksimālā atbalsta summa – 8 000 000 EUR.
Atbalstam var pieteikties LR reģistrēts komersants, kura īpašumā, valdījumā vai turējumā ir siltumenerģijas pārvades un sadales sistēma (infrastruktūra).
Projektu iesniegšana - no 01.11.2017 līdz 01.02.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā CFLA atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

01/11/2017

Atvērta CFLA programma “Atkritumu reģenerācijas veicināšana”, kopējā atbalsta summa – 9 184 249 EUR


Ir atvērta CFLA administrējamā ES atbalsta programma “Atkritumu reģenerācijas veicināšana”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2017. gada 22. augustā pieņemtie MK noteikumi Nr. 948.
Atbalsts ir pieejams no Kohēzijas fonda līdzekļiem un paredzēts apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanai un atkritumu reģenerācijas attīstīšanai ar enerģijas atguvi no Latvijas Republikas teritorijā radītajiem atkritumiem.
Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta iekārtu izveide atkritumu reģenerācijai ar enerģijas atgūšanu (tai skaitā siltumenerģijas ražošanas kompleksu pārbūve).
Atbalsta intensitāte – 85% no attiecināmajām izmaksām; maksimālā atbalsta summa nav ierobežota (kopējās atbalsta summas ietvaros).
Atbalstam var pieteikties kapitālsabiedrība, kura:
•    sniedz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sabiedrisko pakalpojumu;
•    sniedz siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu vai sāks šāda pakalpojuma sniegšanu pēc projekta infrastruktūras izveides;
•    veic saimniecisko darbību atbilstoši NACE klasifikatora E sadaļas 38. nodaļai (Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde) un pēc projekta infrastruktūras izveides uzsāks darbību atbilstoši D sadaļas 35. nodaļai (Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana).
Projektu iesniegšana - no 18.10.2017 līdz 18.10.2018.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā CFLA atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

24/10/2017

Atvērta LEADER programma Siguldas, Inčukalna, Mālpils un Sējas novadiem un Krimuldas novada Krimuldas pagastam, ES atbalsts – līdz 24 000 EURIr atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības darbības teritorijā (Siguldas, Inčukalna, Mālpils un Sējas novadi un Krimuldas novada Krimuldas pagasts). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t. sk. vides radīšana, labiekārtošana;
•    Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - līdz 30 000 EUR (atkarībā no konkrētās aktivitātes). Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības jomā -  80%.
Projektu iesniegšana – no 21.11.2017 līdz 21.12.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

10/10/2017

Izsludināta LAD programma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”, atbalsta summa – līdz 180 000 EUR


Ir izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2014. gada 30. septembrī pieņemtie MK noteikumi Nr. 600.
Programma darbojas visa Latvijas teritorijā. Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem un paredzēts meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai, kā arī videi draudzīgas meliorācijas sistēmas ierīkošanai lauksaimniecības vai meža zemē.
Atbalsta intensitāte – līdz 60% no attiecināmajām izmaksām (valsts nozīmes objektiem – līdz 100%), maksimālā attiecināmo izmaksu summa 2014.−2020. gada plānošanas periodā – 300 000 EUR (valsts nozīmes objektiem – bez ierobežojuma).
Atbalstam var pieteikties lauku saimniecība vai persona, kuras īpašumā ir mežs un kura plāno īstenot projektu meža zemē, kā arī valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs vai tiesiskais valdītājs.
Projektu iesniegšana - no 07.11.2017 līdz 07.12.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.

10/10/2017

Izsludināta LAD programma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”, atbalsta summa – līdz 2 500 000 EUR


Ir izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2014. gada 30. septembrī pieņemtie MK noteikumi Nr. 600.
Programma darbojas visa Latvijas teritorijā. Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem un paredzēts lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitātes paaugstināšanai un pievienotās vērtības palielināšanai.
Atbalsta intensitāte – līdz 50% no attiecināmajām izmaksām; maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 5 000 000 EUR 2014.−2020. gada plānošanas periodā.
Atbalstam var pieteikties juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi vai plāno uzsākt šādu darbību.
Projektu iesniegšana - no 07.11.2017 līdz 07.12.2017.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.