Jaunas ziņas


15/10/2019

Izsludināta LAD programma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”, atbalsta summa – līdz 2 500 000 EUR


Ir izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2014. gada 30. septembrī pieņemtie MK noteikumi Nr. 600.
Programma darbojas visa Latvijas teritorijā. Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem un paredzēts lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitātes paaugstināšanai un pievienotās vērtības palielināšanai.
Atbalsta intensitāte – līdz 50% no attiecināmajām izmaksām; maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 5 000 000 EUR (nozares stratēģiskajiem projektiem – 10 000 000 EUR) 2014.−2020. gada plānošanas periodā.
Atbalstam var pieteikties juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi vai plāno uzsākt šādu darbību.
Projektu iesniegšana - no 04.11.2019 līdz 04.12.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
15/10/2019

Izsludināta LAD programma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, atbalsta summa – līdz 1 000 000 EUR


Ir izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2014. gada 30. septembrī pieņemtie MK noteikumi Nr. 600.
Programma darbojas visa Latvijas teritorijā. Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem un paredzēts ieguldījumiem lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju.
Atbalsta intensitāte – līdz 50% no attiecināmajām izmaksām (jaunajiem lauksaimniekiem – līdz 70%); maksimālā attiecināmo izmaksu summa 2014.−2020. gada plānošanas periodā – 2 000 000 EUR.
Atbalstam var pieteikties lauku saimniecība vai persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu ražošanu.
Projektu iesniegšana - no 04.11.2019 līdz 04.12.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
27/08/2019

Atvērta CFLA programma “Praktiskas ievirzes pētījumi”, atbalsts līdz 600 000 EUR


Ir atvērta CFLA administrējamā ES atbalsta programma “Praktiskas ievirzes pētījumi”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2016. gada 12. janvārī pieņemtie MK noteikumi Nr. 34.
Atbalsts ir pieejams no ERAF līdzekļiem un paredzēts pētniecības atbalstam, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai.
Finansējumam var pieteikties LR reģistrētie zinātniskie institūti un komersanti, kas darbojas vienā no šādām jomām:
•    zināšanu ietilpīga bioekonomika;
•    biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija;
•    viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas;
•    viedā enerģētika;
•    IKT.
Atbalsta intensitāte – ar saimniecisku darbību nesaistītiem projektiem - 92,5%; ar saimniecisku darbību saistītiem projektiem - līdz 80%; maksimālā atbalsta summa – 600 000 EUR.
Projektu iesniegšana - no 12.08.2019 līdz 21.10.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā CFLA atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
27/08/2019

Izsludināta LAD atbalsta programma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”, ES atbalsts – līdz 3 000 000 EUR


Ir izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2015. gada 11. augustā pieņemtie MK noteikumi Nr. 458.
Atbalsts ir paredzēts ieguldījumiem zvejas un akvakultūras produktu apstrādē visā Latvijas teritorijā.
Atbalsta intensitāte – līdz 50% no attiecināmajām izmaksām; maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 6 000 000 EUR 2014.−2020. gada plānošanas periodā.
Atbalstam var pieteikties:
•    Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums, kurā nodarbināti ne vairāk kā 250 darbinieki;
•    PVD reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus;
•    esošs vai jaundibināts komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu.
Projektu iesniegšana - no 20.08.2019 līdz 20.12.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus, kā arī nodrošina visas ar projekta iesniegšanu saistītās juridiskās procedūras. Nepieciešamības gadījumā palīdzam piesaistīt kredītu projekta realizācijai.Lasīt vairāk...
27/08/2019

Atvērta LEADER programma Ķekavas novada Daugmales pagastam, Ķekavas pagastam un Baložu pilsētai, ES atbalsts – līdz 24 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” darbības teritorijā (Ķekavas novada Daugmales pagasts, Ķekavas pagasts un Baložu pilsēta). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 30 000 EUR. Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 15.08.2019 līdz 15.09.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
20/05/2019

Atvērta LEADER programma Stopiņu novadam un Salaspils novada lauku teritorijai, ES atbalsts – līdz 24 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Stopiņu Salaspils Partnerība” darbības teritorijā (Stopiņu novads un Salaspils novada lauku teritorija). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšana;
•    Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa -  25 000 EUR vai 30 000 EUR (atkarībā no konkrētas aktivitātes). Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem – 80%.
Projektu iesniegšana - no 17.06.2019 līdz 17.07.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.Lasīt vairāk...
13/05/2019

Atvērta LEADER programma Dobeles, Tērvetes un Auces novadiem, ES atbalsts – līdz 56 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Dobeles rajona lauku partnerība” darbības teritorijā (Dobeles, Tērvetes un Auces novadi). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbības uzsākšana, attīstība un konkurences celšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 40 000 EUR vai 70 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 10.06.2019 līdz 10.07.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
09/05/2019

Atvērta LEADER programma Balvu novadam, Viļakas novadam, Baltinavas novadam un Rugāju novadam, ES atbalsts – līdz 32 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības „Balvu rajona partnerība” darbības teritorijā (Balvu novads, Viļakas novads, Baltinavas novads un Rugāju novads).
Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē;
•    Mājražotāju un amatnieku saimnieciskā darbība.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 30 000 EUR vai 40 000 EUR atkarībā no konkrētās aktivitātes. Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem – 80%.
Projektu iesniegšana - no 10.06.2019 līdz 10.07.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
09/05/2019

Atvērta LEADER programma Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadiem, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Ludzas rajona partnerība” darbības teritorijā (Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadi). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 100 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 10.06.2019 līdz 10.07.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
07/05/2019

Atvērta LEADER programma Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadiem, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības „Lauku partnerība “Sēlija”” darbības teritorijā (Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadi). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
•    lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
•    darbinieku produktivitātes kāpināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - no 10 000 EUR līdz 100 000 EUR (atkarībā no konkrēta mērķa un projekta specifikas). Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem - 80%.
Projektu iesniegšana – no 03.06.2019 līdz 03.07.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
07/05/2019

Atvērta LEADER programma Daugavpils novadam un Ilūkstes novadam, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” darbības teritorijā (Daugavpils novads un Ilūkstes novads). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstība, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšana;
•    Vides radīšana vai labiekārtošana, kas veicina vietējo produktu noietu.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 100 000 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem - 80%.
Projektu iesniegšana – no 03.06.2019 līdz 03.07.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
07/05/2019

Atvērta LEADER programma Ropažu un Garkalnes novadiem, ES atbalsts – līdz 80 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” darbības teritorijā (Ropažu un Garkalnes novadi). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Uzņēmējdarbības paplašināšana un uzsākšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR vai 100 000 EUR (uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas). Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem - 80%.
Projektu iesniegšana – no 28.05.2019 līdz 28.06.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
07/05/2019

Atvērta LEADER programma Siguldas, Inčukalna, Mālpils un Sējas novadiem un Krimuldas novada Krimuldas pagastam, ES atbalsts – līdz 24 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības darbības teritorijā (Siguldas, Inčukalna, Mālpils un Sējas novadi un Krimuldas novada Krimuldas pagasts). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t. sk. vides radīšana, labiekārtošana;
•    Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - līdz 30 000 EUR (atkarībā no konkrētās aktivitātes). Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības jomā -  80%.
Projektu iesniegšana – no 27.05.2019 līdz 27.06.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
23/04/2019

Izsludināta LAD programma “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā (tūrisma aktivitātēm)”, atbalsta summa – līdz 350 000 EUR


Ir izsludināta LAD administrējamā ES atbalsta programma “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā (tūrisma aktivitātēm)”. Programmas īstenošanas kārtību nosaka 2016. gada 24. maijā pieņemtie MK noteikumi Nr. 320.
Programma darbojas Latvijas lauku teritorijā. Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem un paredzēts:
•    ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstībai;
•    ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošanai vai tūrisma aktivitāšu veicināšanai;
•    tūrisma aktivitāšu veicināšanai – tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.
Atbalsta intensitāte – līdz 50% no attiecināmajām izmaksām (lielajiem komersantiem – līdz 35%); maksimālā attiecināmo izmaksu summa – 700 000 EUR.
Atbalstam var pieteikties fiziska persona, kas deklarēta lauku teritorijā, kā arī IK vai juridiska persona, kura ir reģistrēta lauku teritorijā, kuras pēdējā noslēgtajā pārskata periodā ir veikušas saimniecisko darbību.
Projektu iesniegšana - no 17.05.2019 līdz 17.06.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LAD atbalsta projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...
16/04/2019

Atvērta LEADER programma Mērsraga novadam un Rojas novadam, kā arī un Talsu novadam, izņemot Īves, Lubes un Valdgales pagastu, ES atbalsts – līdz 44 000 EUR


Ir atvērta LEADER programma vietējās rīcību grupas biedrības “Talsu rajona partnerība” darbības teritorijā (Mērsraga un Rojas novadi, kā arī Talsu novads, izņemot Īves, Lubes un Valdgales pagastu). Atbalsts ir pieejams no ELFLA līdzekļiem šādām aktivitātēm:
•    Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība;
•    Tūrisma uzņēmējdarbība.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR. Atbalsta intensitāte – 50 – 55%, kopprojektiem -  80%.
Projektu iesniegšana - no 15.05.2019 līdz 15.06.2019.
Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas un piedāvā LEADER projektu izstrādes pakalpojumus. Intereses gadījumā laipni lūdzam ar mums sazināties.


Lasīt vairāk...